Wybory ZASP 2021

Plenarne Zebranie Sekcji Teatrów Dramatycznych

Informujemy, że Zarząd Główny ZASP Uchwałą z dnia 15 września 2021 r. zwołał Plenarne Zebranie Sekcji Teatrów Dramatycznych, które odbędzie się 4 października o godzinie 11:00 w siedzibie ZASP, Aleje Ujazdowskie 45 w Warszawie.

Przedmiotem Zebrania będą wybory uzupełniające delegata na Walne Zebranie Delegatów ZASP.

Otwarcie listy kandydatów nastąpi w dniu 20 września 2021 r.
Kandydatury należy zgłaszać na formularzu zamieszczonym poniżej do 27 września 2021 r.

Prawidłowo wypełniony formularz należy wysłać przesyłką pocztową do Biura ZASP, na adres: 00-536 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 45, lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres:std@zasp.pl

Otwarcie głosowania na delegata nastąpi w dniu 28 września 2021 roku o godz. 10.00

Zamknięcie głosowania na delegata drogą korespondencyjną przy wykorzystaniu karty do głosowania przesłanej przesyłką pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej (email); przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: – poprzez link do elektronicznego głosowania online nastąpi w dniu 3 października 2021 r. o godz. 23.59.

Informacja o sposobie głosowania
oraz warunkach ważności głosu w wyborach uzupełniających na Delegata na WZD ZASP

*Głosy ważne*
Głosować można tylko na określoną liczbę kandydatów, stawiając znak „X” w kartce z lewej strony nazwiska kandydata/ów (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

*Głosy nieważne*
1. Głos jest nieważny, gdy:

1. zostanie postawiony znak „X” przy większej ilości nazwisk niż określona liczba delegatów, Przewodniczącego Sekcji lub członków Zarządu Sekcji,
2. nie zostanie postawiony znak „X” w żadnej kratce, poprzez oddanie głosu na osobę/y, która/e nie zostały wpisane na listę kandydatów,
3. karta do głosowania jest zniszczona lub nieczytelna,
4. karta do głosowania została w całości przekreślona,
5. na karcie do głosowania dopisano kandydatury,

2. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez Zarząd Główny ZASP lub nieopatrzone okrągłą pieczęcią ZASP.

3. Brak imienia i nazwiska, nr legitymacji i podpisu osoby głosującej na karcie do głosowania (formularzu) przewidzianej dla głosowania drogą korespondencyjną uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w Sekcji i tym samym za głos nieważny.

4. Niezależnie od wybranego sposobu głosowania każdy może głosować tylko raz. Oddanie głosu więcej niż raz powoduje, że wszystkie oddane w ten sposób przez danego głosującego głosy są nieważne.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design