Pamiętnik pałacowy

Pamiętnik pałacowy

czyli

Relacja Cezarego Domagały z LIX Nadzyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w Radziejowicach 

***

Jeszcze niedawno mówiłem: >>Teraz przyjdzie nam wszystkim 1 kwietnia zdawać „egzamin dojrzałości”. Kto go zda a kto nie czas pokaże już niebawem w Radziejowicach. Może to piękne miejsce sprawi, że i my będziemy piękniejsi, podejmując spokojnie mądre, rozsądne wyważone decyzje<<.

Dziś mogę z radością i dumą powiedzieć, że życzenia się spełniły. Egzamin dojrzałości został zdany na przysłowiową “piątkę”. Perspektywa kolejnego stulecia napawa optymizmem. Radość z przyjęcia projektu nowego statutu ZASP opanowała zdecydowaną większość Delegatów. Piękne pałacowe otoczenie DPT w Radziejowicach, słoneczna pogoda, zapach wiosny zapowiadający „nowe życie”, a tym samym wytyczanie nowego kierunku udzieliły się wszystkim. Wybór Radziejowic okazał się szczęśliwy, a przede wszystkim spowodował również to, że nikt nie wyjechał wcześniej. Po raz pierwszy od wielu lat Delegaci obradowali odpowiedzialnie i sprawnie, w ciągu jednego dnia. Zaczęliśmy o godz. 10.00, o 16.30 wszyscy udali się na zasłużony smaczny obiad. Po przyjęciu Nowego Statutu, smakował tym bardziej, a spożywany był w radosnej, ożywionej ale spokojnej atmosferze. Wynik głosowania : za 73, przeciw 4, wstrzymujący 1. Jedna osoba nie oddała głosu. 

A teraz w skrócie, po kolei jak to wyglądało z mojej perspektywy.

Zacznę od niewesołej notatki. 27 Delegatów było nieobecnych na Walnym Zjeździe Statutowym. Rozumiem, że mieli oni naprawdę ważne powody, które uniemożliwiły im przyjazd…Ja sam od soboty walczyłem z zainfekowanym gardłem i zajętymi zatokami. Nie dopuszczałem jednak myśli, że choroba może uniemożliwić mi przyjazd do Radziejowic. Obrady zaczęliśmy już w niedzielę od godz. 17.00 w składzie: ZG razem z mecenasami Bukowskim i Rybickim, Dyrektorem Gajewskim oraz kier. Biura Bogumiłą Grzesiczak. Obradowaliśmy do 22.00, omawiając poprawki, które zasugerowało MKiDN (po nieoficjalnej konsultacji). Poprawki te trzeba było nanieść do projektu Nowego Statutu, aby w poniedziałek zapoznać z nimi Delegatów. Rozważaliśmy też różne scenariusze przebiegu Walnego Zjazdu Statutowego, biorąc pod uwagę krytyczne uwagi, jakie pojawiały się na wcześniejszych spotkaniach z członkami różnych gremiów naszego Stowarzyszenia. Po zakończeniu posiedzenia ZG ZASP rozmowy kuluarowe z częścią Delegatów, którzy pojawili się w Radziejowicach w niedzielę, trwały do późnych godzin nocnych. Generalnie czuło się w powietrzu dobrą energię. Panował miły nastrój dający nadzieję, że 1 kwietnia, może przebiegać w dobrej atmosferze, a ponieważ to „dzień żartu”, więc było miejsce również na żarty. Położyłem się spać po godz. 1.00 w nocy. Choroba dawała się we znaki. Wstałem rano o 6.30 z myślą o tym co wydarzy się dzisiaj. Moim zadaniem było krótkie zreferowanie prac Komisji Statutowej. Zastanawiałem się czy mogę powiedzieć coś jeszcze co już powiedziałem do tej pory i na spotkaniach i w rozmowie zamieszczonej na stronie OW. Poszedłem na dłuższy spacer poukładać sobie to wszystko jeszcze raz w głowie, ale też po prostu zaczerpnąć powietrza i zobaczyć otoczenie pałacu w Radziejowicach. Nigdy wcześniej tu nie byłem. 

Obrady zaczęliśmy chwilę po 10.00. Okazało się, że mamy kworum (79 Delegatów na 106). Prezes Królikowski przywitał wszystkich w optymistycznym, radosnym nastroju. Na Przewodniczącą Zjazdu zaproponował Renatę Pałys z Oddziału Wrocławskiego. Kolega Pawłowski zgłosił „z sali” Janusza Leśniewskiego, na tę funkcję. Delegaci zdecydowaną większością głosów zatwierdzili kandydaturę Renaty Pałys. Przewodnicząca zaproponowała do Prezydium Małgorzatę Talarczyk (O. Gdańsk ) Lidię Bogaczównę (O.Kraków), Cezarego Domagałę (O. W-wa), Filipa Fratczaka (O.Poznań). Z Sali padła propozycja Janusza Leśniewskiego. Odbyło się głosowanie, osobno na każdego kandydata. W wyniku głosowania odpadł Janusz Leśniewski do Prezydium weszła cała czwórka zaproponowana przez Renatę. Następnie, po krótkiej dyskusji, przyjęto w głosowaniu Porządek Dzienny oraz Regulamin Zjazdu. Prezes przywitał gości, byłych Prezesów Ignacego Gogolewskiego i Krzysztofa Kumora, którzy uczestniczyli w obradach. Następnie złożone zostały życzenia urodzinowe Prezesowi. Delegaci odśpiewali krótkie sto lat. Myślę, że po cichu Paweł liczył na to, że najlepszym prezentem urodzinowym będzie przyjęcie Nowego Statutu. Zaczęliśmy obrady. Po mojej rekomendacji przyjęcia proponowanego Statutu głos zabierali jeszcze: Dyrektor Gajewski (uzupełniając moją wypowiedź na temat prac Komisji Statutowej i kształtu proponowanego Statutu) oraz mecenas Bukowski omawiając poprawki, które wprowadzaliśmy na posiedzeniu ZG w niedzielę, zgodnie z sugestią MKiDN. Potem była 20 minutowa przerwa na kawę i zaczęła się najważniejsza część Zjazdu czyli dyskusje i głosowania w sprawie proponowanych przez niektórych Delegatów zmian w nowym statucie. Tu trzeba dodać, że kolega A. Pawłowski, który mobilizował członków Sekcji Reżyserów do składania propozycji zmian, sam najpierw oświadczył, że będzie głosował za przyjęciem Nowego Statutu. Proponowane zmiany w większości dotyczyły próby wywarcia presjiaby nadać Programowej Radzie Sekcji specjalne uprawnienia, które spowodują, że będzie to organ równorzędny Zarządowi Głównemu. Obecna Programowa Rada Sekcji próbowała narzucić delegatom swój punkt widzenia, że to właśnie ona ma kształtować wizję i program ZASP. Członkowie tej Rady, która powołała się sama po ostatnim zjeździe (ocenę jej funkcjonowania pozostawiam członkom Stowarzyszenia) chcieli doprowadzić za wszelką cenę do zmian zapisów w Nowym Statucie, najpierw w paragrafie 20 pkt. 1 Organami ZASP są: 1) Walne Zebranie Delegatów 2) Zarząd Główny 3) GKR 4) Sąd Koleżenski 5) Komisja d.s. inkasa i repartycji ( Komisja ta ma istotne znaczenie z racji głównego celu ZASP, jakim jest OZZ) chcąc dopisać kolejny organ : 6) Programowa Rada Sekcji. Kiedy w wyniku głosowania propozycja została odrzucona zdecydowaną większością. Kolega Pawłowski, Leśniewski, K. Piaseczna reprezentujący tę Radę Delegaci) oraz kolega M. Chodaczyński (Sekcja Reżyserów) podjęli kolejną próbę, tym razem zmiany zapisu w paragrafie  53 pkt. 1 : Zarząd Główny może powołać Programową Radę Sekcji ZASP składającą się z Przewodniczących Zarządów Sekcji branżowych.  Ten zapis mówi, że Zarząd Główny może, ale nie musi powołać PRS (to jest tylko ciało doradcze). Koleżanka i Koledzy wnosili, żeby zapis był obligatoryjny i wymuszał powołanie PRS czyli, żeby miał brzmienie: Zarząd Główny powołuje… Propozycja znowu została odrzucona przez Delegatów, zdecydowaną większością głosów. Miałem wrażenie, że Delegaci zmęczeni i zdegustowani zachowaniem PRS pokazali jej „żółtą kartkę”. Nie zniechęciło to jednak wspomnianych osób, które chciały zmienić jeszcze punkt 2 w paragrafie 53: „Programowa Rada Sekcji ZASP pełni funkcje doradcze i może być powołana uchwałą Zarządu Głównego, który określa jej cele i funkcje. Programowa Rada Sekcji ZASP działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Zarząd Główny”. W tym przypadku „walczący” chcieli wprowadzić zapis dotyczący terminu (30 dni po Walnym Zjeździe Delegatów) w jakim PRS ma być powołana. Tu wnoszący o zmianę musieli przyjąć do wiadomości, że próba wymuszenia na Delegatach wprowadzenia, na różne sposoby zapisów obligujących ZG do powołania PRS, nie ma sensu i nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Mówiąc szczerze wyglądało to trochę, jak próba zdominowania ZG, ograniczenia jego kompetencji, narzucenia własnej woli, żeby nie powiedzieć „przejęcia władzy”. Dziwi mnie taka postawa i tego typu zabiegi, zwłaszcza w kontekście wyboru ZG przez najwyższy Organ Władzy naszego Stowarzyszenia jakim jest Walny  Zjazd Delegatów, podczas gdy PRS powołuje się sama na spotkaniu Przewodniczących Sekcji już po Zjeździe Delegatów. Kolega A. Pawłowski podjął jeszcze jedną próbę zmiany zapisu w paragrafie 51 pkt. 3 „Konsultowanie – według ustalonych przez ZG procedur- opinii dotyczących powoływania i odwoływania dyrektorów i kierowników artystycznych instytucji kultury. Proponowany przez kol. A. Pawłowskiego zapis ze Starego Statutu zmierzał do wywierania presji na ZG , że to Sekcje mają decydować o wyborze dyrektorów teatrów w imieniu ZASP. Tu zakusy kolegi Pawłowskiego zostały storpedowane przez członka ZG Jana Tomaszewicza (odpowiedzialnego z ramienia ZG za konkursy Dyr.) uświadomieniem faktu, że 18 kwietnia wchodzi w życie znowelizowana Ustawa, która reguluje te sprawy. Po raz kolejny Przewodniczący Sekcji Reżyserów musiał pogodzić się z nieuległością Delegatów. W tym miejscu muszę przyznać z szacunkiem, że Delegaci „zdali egzamin dojrzałości”, podobnie jak chwilę później, kiedy doszło do tego najważniejszego głosowania tego dnia o „przyjęciu Nowego Statutu ZASP”. W tym momencie na Sali rozległy się okrzyki radości. Prezes osobiście dziękował tym, którzy pracowali nad przygotowaniem Nowego Statutu, członkom Prezydium, Komisji Mandatowej. Wszyscy dziękowaliśmy i gratulowaliśmy sobie nawzajem. Brawo Delegaci. A teraz do pracy. 

Kiedy dojechałem do domu, musiałem się położyć, choróbsko brało górę. Po dwóch godzinach leżenia w łóżku usiadłem do komputera aby resztką sił podzielić się tym wszystkim co wydarzyło się przez te dwa dni. Myśl, jak ważnym jest ten dzień – 1 kwietnia 2019 roku – nie pozwalała mi spokojnie zasnąć. Chciałem podzielić się z Wami tym wszystkim czego doświadczaliśmy w tym przełomowym dla naszego Stowarzyszenia momencie. Udało się „dotrzeć do wyznaczonego celu”. Teraz mogę walczyć z infekcją czekając na zatwierdzenie  przez KRS i MKiDN Nowego Statutu, który daje nam szereg nowych możliwości, korzystnych dla wszystkich członków ZASP, również tych, którzy zaczną do nas napływać. 

Otwieramy nowy rozdział w historii ZASP

Cezary Domagała

 [fot.dzięki uprzejmości Marii Wilmy – Hinz]

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design