Jak dostać wsparcie na rehabilitację?

Jak dostać wsparcie na rehabilitację?

Akcja “Schody” – c.d.

Zarząd O ZASP w Warszawie uchwalił regulamin funduszu rehabilitacyjnego dla artystów.

Członkowie ZASP m.in. wymagający długotrwałego leczenia szpitalnego, pozostający z powodu choroby w domu, mający trudności z opłaceniem leków mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach funduszu rehabilitacyjnego. Fundusz jest efektem koncertu charytatywnego Artyści – Artystom, który odbył się 30.01.2017 w Teatrze Ateneum. Choć pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają członkowie ZASP, o świadczenie ubiegać się mogą także przedstawiciele zawodów nieteatralnych tacy jak rzeźbiarze, malarze. O szczegółach i dokumentach, które należy złożyć można przeczytać w regulaminie. Ze względu na tzw. „fazę rozruchową” projektu, na razie kwota jednorazowej zapomogi nie może przekroczyć 1000 zł.  

REGULAMIN
FUNDUSZ REHABILITACYJNEGO dla Artystów

ZAŁĄCZNIK DO: UCHWAŁA NR 28
Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie
z dnia 11.12.2017

w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla artystów korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Zarząd Oddziału ZASP w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Oddziału ZASP w Warszawie tworzy się fundusz przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zwany dalej Funduszem Rehabilitacyjnym

§ 2.

  1. Fundusz rehabilitacyjny utworzony zostaje ze środków powierzonych Oddziałowi ZASP w Warszawie, stanowiących dochód z koncertu charytatywnego „Artyści-Artystom Koncert na Wiele Serc”, który odbył się 30.01.2017 r. w Teatrze Ateneum w Warszawie, będącego częścią projektu „UWAGA, SCHODY!” stanowiącego odrębny projekt autorski
  2. Wysokość środków wynosi 7729,23 zł. Słownie: siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści trzy grosze. § 3.

1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są
a) w pierwszej kolejności: artyści zrzeszeni w ZASP-Stowarzyszeniu Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji
b) wszyscy artyści wykonujący zawody pozateatralne (plastycy, muzycy, rzeźbiarze)

§4.

1. Pomoc zdrowotna może być przyznana artyście, o którym mowa w

1

w formie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie wydatków

poniesionych w związku z:
a) przewlekłą chorobą artysty,
b) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu, c) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
d) zakupem leków i poniesionych wydatków związanych z leczeniem,
e) odpłatnością za leczenie uzdrowiskowe przysługujące na podstawie

skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
f) zakupem wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń

rehabilitacyjnych umożliwiających lub ułatwiających proces rehabilitacji leczniczej – przysługujących na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Częściowe pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 6 nie obejmuje refundacji kosztów pokrytych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 5.

1. Wysokość świadczenia pieniężnego ustala Zarząd Oddziału, w ramach posiadanych środków finansowych. i nie może przekroczyć 1000 zł.

2. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:
1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych biorąc pod uwagę sytuację materialną artysty (konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki chorego, dojazdu do lekarza, itp.),
2) wysokość udokumentowanych poniesionych przez artystę kosztów leczenia,
3) sytuacji losowej wywołanej chorobą,
4) poziomu dochodu na jednego członka rodziny

§ 6.

1. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez chorego artystę wniosku oraz aktualne zaświadczenie lekarskie.
2. Wnioski o przyznanie zapomogi zainteresowani artyści składają do Zarządu Oddziału, który przedkłada je Komisji Zdrowotnej do rozpatrzenia.

3. Za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia dokumentacji pozbawionej uchybień formalnych.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające:
a) zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą, leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania protez, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury medycznej,

b) poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem protez, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury medycznej.
c) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

5. Wniosek o przyznanie artyście świadczenia zdrowotnego może złożyć przełożony artysty, przedstawiciel związków zawodowych, rada artystyczna instytucji, w której artysta jest zatrudniony, opiekun, jeżeli artysta nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie

§ 7.

2

1. Środkami, o których mowa w § 1 zarządza Zarząd Oddziału.
2. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Rehabilitacyjnym Zarząd Oddziału powołuje Komisję Zdrowotną, w skład której wchodzą przedstawiciele członków Oddziału.
3. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu.
4. Przy rozpatrywaniu podań artystów Komisja Zdrowotna bierze pod uwagę nie tylko wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez artystę w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających jego na sytuację materialną.
5. Komisja Zdrowotna sporządza protokół ze swych prac.
6. Obsługę Komisji Zdrowotnej prowadzi biuro Oddziału, który dysponuje Funduszem.
7. Rozpatrywanie wniosków odbywa się co najmniej raz na kwartał.

§ 8.

1. Świadczenie, o którym mowa w § 5 może być udzielone nie częściej niż raz na dwa lata. W uzasadnionych szczególnych przypadkach świadczenie zdrowotne może być przyznane powtórnie w danym roku
2. Wypłaty świadczenia dokonuje szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 9.

1. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla artystów podejmuje Zarząd Oddziału.
2. O przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia Zarząd Oddziału zawiadamia artystę w terminie 14 dniu od dnia posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o pomoc zdrowotną.
3. W przypadku odmowy przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego – przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego ZASP.
4. Odwołanie powinno być przekazane za pośrednictwem Zarządu Oddziału w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o decyzji odmownej.

§ 10.

1. Obsługę finansową Funduszu Zdrowotnego prowadzi księgowość Stowarzyszenia ZASP.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Oddziału ZASP w Warszawie

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej uchwalenia.

Opracowała Katarzyna Ostrowska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design