Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 18 listopada 2019 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na kolejnym 33. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego ZASP odbywało się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przy udziale obecnych członków ZG ZASP, Przewodniczącego GKR, Dyrektora Generalnego ZASP, Głównej Księgowej i kancelarii prawnej. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes Cezary Domagała.

Omówiono zagadnienia o charakterze organizacyjno-prawnym i podjęto w tym zakresie stosowne Uchwały. Analizowano przygotowany projekt Regulaminu Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji. Po przeprowadzonej dyskusji, wniesionych do Regulaminu uwagach, Zarząd Główny postanowił decyzję o zatwierdzeniu ww. Regulaminu podjąć na kolejnym posiedzeniu ZG ZASP.

Rozpatrzono odwołania członków ZASP od Uchwały Nr…174…/2019  określającej przynależność do podstawowej sekcji repartycyjnej ZASP, podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków ZASP o statusie nierepartycyjnym.

Zarząd Główny zatwierdzał złożone przez pełnomocników Sekcji ZASP wnioski o charakterze finansowym związane z uruchomieniem środków finansowych na zaplanowaną bieżąca działalność Sekcji. Do uzupełnienia odesłano wnioski, które nie spełniały wymogów formalnych określonych w Uchwale Zarządu Głównego Nr…213…/2019. W celu zapewnienia sprawniejszej komunikacji oraz terminowej realizacji poprzez pełnomocników Sekcji zaplanowanych zadań, z zachowaniem obowiązujących procedur, Zarząd Główny podjął decyzję o powołaniu dwóch pełnomocników ZG ZASP działających łącznie, do bieżącego zatwierdzania tego typu wniosków.       

Dyrektor Generalny ZASP omówił aktualnie prowadzone działania związane z wdrażaniem zarejestrowanego we wrześniu Statutu ZASP. Przedstawił również wykaz 29 niezbędnych do opracowania przez ZASP dokumentów. Z przedłożonego zestawienia wynika, że 20 z nich pozostaje w zakresie wewnętrznym ZASP. W związku z powyższym członkowie ZG ZASP ustalili, że wobec ogromu obowiązków w okresie przejściowym, w razie takiej konieczności, będą spotykali się na dodatkowych posiedzeniach, realizując zadania wynikające z harmonogramu prac.

Bieżącą sytuację dotyczącą składek członkowskich w kontekście wyboru delegatów na WZD ZASP przedstawił Skarbnik ZASP Tomasz Grochoczyński. Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, że należy zainicjować, poprzez Biura Oddziałów, działania mające na celu uzupełnienie składek przez niepłacących członków ZASP. Skarbnik ZASP przedstawił również informację o stanie Funduszu Samopomocowego ZASP.

Zarząd Główny ZASP omawiał również sprawę wkładu własnego dotyczącego Regulaminu „Zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji ZASP lub organizowanych z udziałem ZASP” w odniesieniu do Budżetu ZASP na rok 2020.W związku z przyjętą zasadą weryfikacji tego typu wniosków oraz decyzją, o dokonywaniu wyboru przez ZG, postanowiono zobligować wszystkich aplikujących, również tych noszących się z zamiarem złożenia takich aplikacji w 2020 r. do przesłania ich, nawet w ogólnym zarysie, w celu oszacowania wielkości środków, które należałoby zaplanować w przyszłym budżecie ZASP.

Zarząd Główny omawiał również sprawy dotyczące kontynuacji działań Komisji do spraw Odznaczeń. Zapoznano się z pismem złożonym przez pełnomocników Sekcji Krytyków Teatralnych  ZASP w sprawie wyboru laureata nagrody im. Andrzeja Nardellego. Nagroda ta przyznawana jest za najlepszy debiut aktorski w teatrach dramatycznych.

Przychylność i poparcie Zarządu Głównego zyskała prośba złożona przez pełnomocników Sekcji Estrady w sprawie przygotowania wniosku i wystąpienia do MKiDN o nagrodę specjalną dla wybitnej postaci estrady.

Prowadzono również dyskusję nad potrzebą zgromadzenia na WZD ZASP (w określonym przez Zarząd Główny terminie) wniosków dotyczących poprawek i uzupełnień do bieżącego Statutu ZASP.

Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ustalono  na dzień 25 listopada 2019 r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 62. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS). W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący i Sekretarz GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP.
W związku z ukazaniem się, w jednym z portali internetowych, artykułu dotyczącego wewnętrznych spraw Stowarzyszenia, Zarząd Główny ZASP informuje: Podczas obrad Zarządu Głównego ZASP, opisywane sytuacje nie miały miejsca.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design