Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 10 stycznia 2020 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 38 posiedzeniu. Zgodnie z przyjętym dziennym porządkiem obrad przystąpiono do procedowania. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczył Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa, kancelaria prawna ZASP, pracownicy biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Zarządowi Głównemu została przedstawiona informacja o wynikach przeprowadzonych negocjacji z kancelarią prawną Bukowski & Wspólnicy. W rozmowach uczestniczyli Koledzy oddelegowani przez ZG ZASP do ich prowadzenia, Skarbnik ZASP oraz członek ZG ZASP. Przedłożono i odczytano sprawozdanie z przebiegu rozmów w dniu 3 stycznia 2020 r. Po dyskusji podjęto uchwałę dotyczącą kontynuacji współpracy z w/w kancelarią prawną na uzgodnionych warunkach. Zarząd Główny wysłuchał informacji Kierownika Biura ZASP dotyczącej rozpoczętego procesu wyborów, jego toku oraz dodatkowo pojawiających się kwestii do rozstrzygnięcia i uzgodnienia przez Zarząd Główny ZASP. Omówiono również temat omyłek pisarskich w dokumentach dotyczących Pierwszych Plenarnych Zebrań Sekcji ZASP związanych z nazewnictwem i po ich wyjaśnieniu podjęto stosowną uchwałę. Procedowano uchwały organizacyjne dotyczące zatwierdzenia protokołu z obrad Zarządu w dniu 23 grudnia 2019 r., zatwierdzenia opinii i przyjęcia w poczet członków o statusie repartycyjnym, o zmianie sekcji podstawowej jednego z członków na podstawie złożonego wniosku, w sprawie otwarcia głosowania na delegata na WZD i liczebności Zarządu Sekcji, oraz w sprawie doprecyzowania trybu weryfikacji zgłoszeń na kandydata na delegata na WZD, przewodniczącego Zarządu Sekcji i członka Zarządu Sekcji. Zarząd Główny ZASP uchylił częściowo uchwałę z dnia 16 grudnia 2019 r. o zawieszeniu w prawach członka, osób wskazanych w załączniku nr 1. W dalszej kolejności procedowano uchwały finansowe. Rozpatrzono pozytywnie wniosek Sekcji Tańca i Baletu. Rozpatrzono 2 wnioski o dofinansowanie przez ZASP w związku ze składanymi projektami artystycznymi, po omówieniu i rekomendacji pełnomocnika umocowanego przez Zarząd Główny ZASP. Natomiast Pełnomocnik Zarządu do spraw Skolimowa przekazała informację związaną ze wzrostem kosztów pobytu pensjonariuszy w roku 2020. Ustalono, że omówienie tematu nastąpi na kolejnym posiedzeniu z udziałem Pani Dyrektor DAW w Skolimowie. Dyrektor Generalny przekazał informację w sprawie projektów budżetów składanych przez Oddziały ZASP na 2020 rok. Ustalono kolejny termin spotkania z Oddziałami i Sekcjami na 9 marca 2020 r. Przedstawiony został do zaproponowania plan terminów II części Pierwszych Plenarnych Zebrań Sekcji ZASP.  Przyjęto również termin do końca stycznia 2020 r. na przesyłanie rocznych sprawozdań  Sekcji i Oddziałów ZASP. Z przyczyn reorganizacyjnych podjęta została decyzja o nie przyznaniu Nagrody Gustawa za rok 2019. Również w odniesieniu do Regulaminu Nagrody im. Leona Schillera pkt.8 zadecydowano o nie przyznawaniu tej nagrody w roku 2020.

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP ustalono na dzień 27 stycznia 2020 r. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W siedzibie ZASP-u odbyła się dzisiaj konferencja prasowa, będąca reakcją Zarządu Głównego oraz dyrektora generalnego na opublikowany wcześniej na platformie obywatelskiej Avaaz - "List do Aktorek i Aktorów".
W dniu 6 września 2021r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 64. posiedzeniu, przewidzianym i prowadzonym w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. W posiedzeniu tym udział wzięli: prezes ZASP, członkowie ZG ZASP, przewodniczący i sekretarz GKR ZASP, dyrektor generalny Biura ZASP, rzecznik prasowy ZASP oraz kierownik i pracownik Biura ZG ZASP.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design