Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 3 lutego 2020r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 39 posiedzeniu. Zgodnie z przyjętym dziennym porządkiem obrad Zarząd Główny przystąpił do procedowania. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyli: członkowie GKR w trzyosobowym składzie, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa ZASP, Kancelaria prawna ZASP, pracownicy Biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Obrady rozpoczęto od omówienia sytuacji organizacyjno-prawnej Zarządu Głównego ZASP w związku z pismem Prezesa Zarządu Głównego ZASP z dnia 20 stycznia 2020 r. Swoje stanowisko i pogląd dotyczący sytuacji przedstawiła GKR. Po omówieniu w/w tematu przez GKR do kwestii odniósł się również mec. Grzegorz Rybicki  wyjaśniając i opiniując faktyczny stan prawny. Po wysłuchaniu przez Zarząd Główny przedstawionych  ocen i sugestii podjęta została dyskusja celem dalszych kroków, stabilizujących stan prawny zgodnie z wymogami statutowymi. Omówiona została kwestia nieodebranej korespondencji dot. procedury zawieszającej w prawach członka ZASP oraz uznania jej za skutecznie doręczoną, po powtórnym awizowaniu. Na bieżąco przebieg procedur związanych ze zgłoszeniami kandydatów na delegatów na WZD ZASP w sekcjach repartycyjnych i nierepartycyjnych oraz wymaganych głosowań z tym związanych, oraz dotychczasowy przebieg zebrań plenarnych omówiła Kierownik Kancelarii w Biurze ZASP. Udzielono wyczerpujących wyjaśnień dotyczących pytań w tym zakresie. Wyjaśniono również wątpliwości wokół wydania opinii ZASP dot. powołania dyrektora Teatru Lalek w Białymstoku. Informacji o przeznaczeniu i wykorzystaniu środków finansowych ze spadku po zmarłym pensjonariuszu DAW udzieliła Kol.  Pełnomocnik ds. Skolimowa. Przystąpiono w dalszej kolejności do procedowania bloku uchwał o charakterze organizacyjnym a dot. przyjęć na wniosek członków, po zaopiniowaniu przez koordynatorów właściwych sekcji tj.  Sekcji Scenografów, Sekcji Teatrów Lalkowych, Sekcji Tańca i Baletu. Zarząd Główny zatwierdził pozytywnie opinię w sprawie członka ubiegającego się o przyjęcie do sekcji repartycyjnej oraz przyjął wnioskującego  w poczet członków ZASP. Omówiono zgłoszenia w sprawie udzielenia honorowego patronatu ZASP. Podjęto uchwały w tym zakresie dotyczące Koncertu Jubileuszowego z okazji XX-lecia  L’Art de la Danse, eliminacji konkursu tanecznego Dance World Cup 2020 w Krakowie, XIII Międzynarodowego Konkursu Baletowego „ Złote Pointy 2020”. Patronatem ZASP objęte zostały Mistrzostwa Polski Aktorów w Pływaniu. Blok uchwał o charakterze repartycyjnym przyjęto po omówieniu. W dalszej kolejności Zarząd Główny odbył spotkanie z zaproszonym gościem, sobą zatrudnioną do realizacji zaplanowanych działań dot. komunikacji, strony www, mediów społecznościowych. Omówiono dotychczasową realizację zadań w tym zakresie oraz wyrażono uwagi i oczekiwania ze strony Zarządu Głównego ZASP. Sekretarz Zarządu Głównego udzieliła bieżących informacji w istotnych sprawach organizacyjnych. Podjęte zostały ustalenia Zarządu Głównego w sprawie odpowiedzi na korespondencję skierowaną do Zarządu Głównego ZASP. Ustalono kolejne terminy posiedzeń Zarządu Głównego na dzień 10 lutego 2020r. godz.12.00 oraz na dzień 25 lutego (wtorek) godz.11.00. W razie takiej potrzeby, Zarząd Główny będzie spotykał się dodatkowo. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.            

Sekretarz Zarządu Głównego  ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 62. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS). W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący i Sekretarz GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP.
W związku z ukazaniem się, w jednym z portali internetowych, artykułu dotyczącego wewnętrznych spraw Stowarzyszenia, Zarząd Główny ZASP informuje: Podczas obrad Zarządu Głównego ZASP, opisywane sytuacje nie miały miejsca.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design