Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 25 lutego 2020r. odbyły się dwa odrębne posiedzenia Zarządu Głównego. Posiedzenie Zarządu Głównego ZASP nr 40 zwołane zostało przez Główną Komisję Rewizyjną w trybie § 30 ust. 5 Statutu ZASP. Zebraniu przewodniczył Przewodniczący GKR, obecni byli również wszyscy członkowie GKR.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie ZG, jak również  kol. Ryszard Rembiszewski i kol. Piotr Bogusław Jędrzejczak, którzy weszli w skład Zarządu Głównego  na zasadzie automatycznej kooptacji zgodnie z § 20 ust 9. Statutu ZASP w związku z rezygnacją z funkcji i zarządu Prezesa Pawła Królikowskiego i Wiceprezes Małgorzaty Kożuchowskiej. Stwierdzono prawomocność posiedzenia  (wymagane kworum). Zatwierdzono porządek dzienny. Skład Zarządu został uzupełniony do wymaganej ilości członków. W kolejności realizacji porządku, przystąpiono do otwarcia listy zgłoszeń na funkcję Prezesa Zarządu Głównego ZASP, wybieranego z pośród składu członków Zarządu Głównego ZASP zgodnie z§ 30 ust. 4. Po wyrażeniu zgody przez  kandydujących, zamknięto listę zgłoszeń. Wysłuchano, krótkich wystąpień kandydatów z możliwością zadawania im pytań. Powołano Komisję Skrutacyjną. Przystąpiono do procedury wyborczej w trybie tajnym. Po zakończeniu głosowania i obliczeniu głosów, Komisja Skrutacyjna odczytała protokół, w którym ogłosiła wynik wyboru. W jego wyniku Prezesem Zarządu Głównego ZASP został kol. Krzysztof Szuster. Obsługę prawną i organizacyjną zapewniali: kancelaria prawna i pracownicy Biura Zarządu Głównego ZASP. Po ogłoszeniu wyników i wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

W tym samym dniu 25 lutego 2020 r. po przerwie, za zgoda wszystkich członków Zarządu Głównego, zwołane zostało kolejne 41 posiedzenie Zarządu Głównego ZASP przez wybranego Prezesa kol. Krzysztofa Szustera. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego ZASP, członkowie GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Główna Księgowa ZASP, kancelaria prawna i pracownicy Biura Zarządu Głównego ZASP.

Zarząd Główny z rekomendacji Prezesa, dokonał wyboru na funkcję drugiego Wiceprezesa Zarządu ZASP, którym został kol. Krzysztof Górecki. Procedowano w kolejności przyjętego porządku obrad. Posiedzenie prowadził Wiceprezes Krzysztof Górecki. Omówiono sprawy dotyczące  uzupełnienia braków w aneksie nr 2 do umowy z kancelarią prawną Bukowski & Wspólnicy.  Podjęto uchwały o charakterze organizacyjnym, dotyczące przyjęcia członków do Sekcji Teatrów Lalkowych, Sekcji Scenografów i do Sekcji Tańca i Baletu. Przyjęto uchwały wcześniej omówione do podjęcia oraz bieżące w sprawie zatwierdzenia opinii dla koleżanek i kolegów ubiegających się o przyjęcie w poczet członków o statusie repartycyjnym, w sprawie odmowy przyjęcia w tej samej sprawie, oraz w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Nagrody im. L. Schillera. Blok uchwał o charakterze finansowym procedowano w sprawach: złożonego wniosku przez Sekcję Scenografów dotyczący zwrotu kosztów podróży ze środków sekcji oraz wniosku Sekcji Tańca i Baletu zatwierdzenia kosztów okolicznościowej plakietki ze środków własnych sekcji. Omówiono pismo Centralnej Sp. z. o. o. Omówiono bieżącą korespondencję, która wpłynęła do ZASP między posiedzeniami Zarządu Głównego ZASP tj. pisma od Oddziału ZASP w Poznaniu, Związku Literatów Polskich i w tej sprawie Zarząd Główny ZASP podjął decyzję o delegowaniu Piotra Bogusława Jędrzejczaka do kapituły obchodów stulecia tego związku z ramienia ZASP. Omówiono również pismo o wsparcie finansowe przez ZASP, projektu studenckiego, realizowanego przez  Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza. Zaproponowano powołanie zespołu roboczego, złożonego z członków bieżącego Zarządu Głównego do przygotowania wytycznych do późniejszego opracowania projektu struktury organizacyjnej ZASP, przy wsparciu prawnym w tym zakresie. Wstępnie zreferowany został przez dyrektora planowany budżet oraz przedstawione zostały ogólne uwagi do projektów budżetów złożonych przez  Oddziały ZASP. Dyskusję w sprawie budżetu ZASP w tym budżetów Oddziałów zaplanowano na kolejne posiedzenie. Po wyczerpaniu przewidzianego porządku posiedzenie zakończono.

 Kolejny termin posiedzenia Zarządu Głównego ZASP wyznaczono na 2 marca 2020 r.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 62. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS). W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący i Sekretarz GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP.
W związku z ukazaniem się, w jednym z portali internetowych, artykułu dotyczącego wewnętrznych spraw Stowarzyszenia, Zarząd Główny ZASP informuje: Podczas obrad Zarządu Głównego ZASP, opisywane sytuacje nie miały miejsca.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design