Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 9 marca Zarząd Główny ZASP spotkał się na kolejnym 43 posiedzeniu. Spotkanie zostało podzielone na dwie odrębne części z osobnymi porządkami dziennymi obrad.

Pierwsza część obrad odbywała się w gronie pełnego składu Zarządu Głównego, jak również w obecności przedstawicieli GKR ZASP, Dyrektora Generalnego Biura ZASP, kancelarii prawnej, pracownika biura ZASP. Posiedzenie prowadził Wiceprezes ZG ZASP kol. Krzysztof Górecki. Podjęto uchwały o charakterze organizacyjnym w sprawie: przyjęcia kolejnych 3 osób do Sekcji Teatrów Dramatycznych, częściowego uchylenia uchwały ZG ZASP z dnia 16 grudnia 2019 r., udzielenia patronatu honorowego Ogólnopolskim Regatom Żeglarskim Aktorów, Warszawskiej Scenie Bardów wraz z ustanowieniem nagrody ZASP. Decyzję o udzieleniu patronatu honorowego wraz z wsparciem finansowym dla filmu dokumentalnego o tancerce Natalii Lerskiej odłożono do kolejnego posiedzenia. Rozpatrzono 5 wniosków o przyjęciu do DAW na podstawie złożonej dokumentacji i rekomendacji Pełnomocnika Zarządu Główneg ds. DAW. Zarząd Główny ZASP wysłuchał informacji w sprawie przebiegu uroczystości 100-lecia Związku Literatów Polskich, do których zaproszony został ZASP, w osobie wyznaczonego przez Zarząd Główny przedstawiciela  kol. Piotra Bogusława Jędrzejczaka. Po omówieniu powyższych tematów, ogłoszona została przerwa, po której Zarząd Główny ZASP udał się na drugą część zaplanowanego posiedzenia z udziałem przedstawicieli Sekcji branżowych i przedstawicieli Oddziałów terenowych ZASP.

W drugiej części zaplanowanego na dzień 9 marca 2020 r. posiedzenia ZG ZASP poza członkami Zarządu udział wzięli koordynatorzy Sekcji branżowych, przedstawiciele już nowo wybranych Zarządów Sekcji, przedstawiciele Oddziałów, przedstawiciele GKR, Dyrektor Generalny Biura ZASP, kancelaria prawna oraz pracownicy biura ZASP. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP kol. Krzysztof Szuster. W informacjach Sekretarza Zarządu Głównego ZASP Urszuli Drzewińskiej przedstawione zostały zagadnienia dotyczące stanu formalno-prawnego Zarządu Głównego ZASP. Sekretarz przedstawiła informację o zakończeniu przebiegu pierwszych części zebrań Plenarnych dotyczących wyborów delegatów w 13 sekcjach branżowych w tym 9- nierepartycyjnych i 4-nowo utworzonych repartycyjnych. Wybrana została wymagana liczba delegatów na LX WZD. Przedstawione zostało, do zapoznania się uczestnikom posiedzenia, zestawienie ze statystyką przeprowadzonych głosowań opracowane przez Kierownika Kancelarii w Biurze ZASP. Przedstawiona została również informacja dotycząca przebiegu drugich części Plenarnych Zebrań Sekcji w sprawie wyborów Zarządów Sekcji. Do chwili obecnej wyborów dokonano w Sekcji Repartycyjnej Innych Form Audiowizualnych, Sekcji Teatrów Muzycznych, Sekcji Reżyserów. Kolejne wybory Zarządów Sekcji w toku wg przyjętego kalendarza wyborczego. Przedstawione zostało Sprawozdanie Zarządu Głównego ZASP za IV kwartał 2019 r. Odczytana została informacja o złożeniu sprawozdań Sekcji i Oddziałów ZASP za 2019 r. Po informacjach przedstawionych przez Sekretarza ZG ZASP, przystąpiono do wysłuchania przedstawicieli Sekcji i Oddziałów odnośnie wcześniej omawianych tematów oraz informacji uzupełniających sprawozdania z działalności rocznej zarówno Sekcji jak i Oddziałów. Kol. Prezes przedstawił aktualną sytuacja formalno-prawną Oddziału ZASP w Warszawie po złożonych kolejno rezygnacjach: Przewodniczącego Zarządu Oddziału Warszawskiego, dwóch Wiceprzewodniczących i rezygnacji z funkcji dwóch członków OKR w Oddziale Warszawskim. W tej sprawie wypowiadali się również mec. Grzegorz Rybicki i Przewodniczący GKR. Po przerwie podjęto temat realizacji przygotowań do LX WZD ZASP. Temat referował Dyrektor Generalny Biura ZASP. Omówione zostały wszystkie aspekty i wynikające z tym związane problemy i pojawiające się trudności. Podjęto szeroką dyskusję w tym zakresie z uczestnikami obrad. Rozważano również zaplanowanie najbardziej odpowiedniego terminu na zwołanie LX WZD ZASP. Końcowym punktem obrad były wolne głosy i wnioski, w którym wypowiadali się przedstawiciele Sekcji i Oddziałów, zgłaszając wnioski do protokołu w sprawach przedstawionych na posiedzeniu oraz kierowali zapytania do ZG ZASP. Po wyczerpaniu porządku obrad drugiej część posiedzenia spotkanie zakończono.

Zarząd Główny ZASP po przerwie powrócił do wznowienia obrad pierwszej części swojego posiedzenia. Kontynuowano dyskusję dotyczącą ustalenia terminu LX WZD. Zarząd w tym zakresie podjął uchwałę o wyznaczeniu terminu LX WZD na dzień 21i 22 września 2020r.  Ustalono, że podjęcie Uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie nastąpi na kolejnym posiedzeniu ZG ZASP. Ustalono termin kolejnego posiedzenia kwartalnego z Sekcjami i Oddziałami na dzień 15 czerwca 2020 r. Podjęto również uchwałę w sprawie zalecenia działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i wywołanego tym wirusem zagrożenia chorobą zakaźną u ludzi. Celem podjęcia uchwały była   ochrona pensjonariuszy DAW, ograniczenie odwiedzin i kontaktów z osobami z zewnątrz na terenie Domu Artysty Weterana.   Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono. Kolejny termin  posiedzenia Zarządu Głównego ZASP ustalono na dzień 23 marca 2020r.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design