Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W związku z sytuacją epidemiologiczną Zarząd Główny ZASP, zawiesił swoje stacjonarne posiedzenia w siedzibie ZASP po 10 marca 2020 r. Od połowy marca 2020 r. praca biur odbywa się w trybie zdalnym. Wyznaczone zostały dyżury w celu zachowania ciągłości funkcjonowania Stowarzyszenia.

Zarząd Główny ZASP, po przeprowadzonych konsultacjach, podjął decyzję o zdalnej pracy Zarządu Głównego. Ustalił zasady swojego funkcjonowania i podjął w tym zakresie stosowne decyzje. Przyjęto zasady, co do sposobu głosowań i zatwierdzania uchwał w trybie obiegowym w dwóch formach: mailowej i poprzez sms. Głosowania uchwał każdorazowo uruchamiane są na polecenie Prezesa Zarządu Głównego. Tryb konsultacyjny i opiniowanie w sprawach przedstawianych członkom Zarządu do omawiania na podstawie wpływających pism i wniosków do ZASP, również odbywa się pomiędzy członkami Zarządu ZASP drogą mailową. Począwszy od dnia 9 kwietnia br. uruchomiony został tryb głosowań dla członków Zarządu Głównego. W tym dniu podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń ZG ZASP, w sprawie terminu WZD w związku z zaistniałą sytuacją faktyczną i prawną (COVID-19) i zwołania WZD ZASP odrębną uchwałą w trybie i zasadach przewidzianych w Statucie ZASP. Powołano również kol. Piotra Bogusława Jędrzejczaka na Pełnomocnika Zarządu Głównego ZASP ds. wniosków. 10 kwietnia br. Zarząd Główny zatwierdził Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla członków ZASP. 14 kwietnia br. Zarząd Główny ZASP zatwierdził skład Komisji ds. udzielania pomocy materialnej członkom ZASP w osobach: kol.  Tomasz Grochoczyński – skarbnik ZG ZASP, kol. Marlena Miarczyńska – Pełnomocnik ZG ZASP ds. Skolimowa, kol. Ryszard Rembiszewski – Prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich, kol. Maria Wilma – Hinz reprezentant biura ZASP. Natomiast 20 kwietnia br. Zarząd Główny ZASP rozpoczął tryb głosowań zatwierdzających Uchwały w przedmiocie: objęcia patronatem projektu „ Aktorzy – seniorzy” w ramach programu stypendialnego MKiDN – Kultura w sieci, bez skutku finansowego, w sprawie udziału rzeczowego ZASP w projekcie artystycznym – Kultura w sieci (nazwa własna „Cyber ZASP” inicjowanym przez Oddziały ZASP z Warszawy, Krakowa i Poznania). Zatwierdzono wsparcie finansowe dla chóru przy Oddziale ZASP w Warszawie oraz wypłatę zasiłku  pogrzebowego po zmarłym członku Funduszu Samopomocowego. Zatwierdzono przyjęcie pensjonariusza do DAW. Udzielono Pełnomocnictwa Przewodniczącemu Oddziału ZASP w Poznaniu do podpisania umowy. Podjęto decyzję o częściowym uchyleniu Uchwały Zarządu Głównego w zakresie osób zawieszonych w prawach członka ZASP. Podjęto też uchwały w zakresie: przyjęcia w poczet członka ZASP o statusie  nierepartycyjnym, w sprawie opinii o przyjęcie w poczet członka ZASP i przyjęciu na członka ZASP o statusie repartycyjnym. Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia zaliczek specjalnych w ramach wynagrodzenia na rzecz uprawnionych osób. Zatwierdzono dwie uchwały na wniosek Komisji ds. inkasa i repartycji ZASP. W kolejnym dniu, 21 kwietnia br. Zarząd Główny powołał oddziałowy zespół weryfikacyjny do opiniowania wniosków o pomoc materialną w Oddziale w Poznaniu, jak również zatwierdził skład zespołu weryfikującego i opiniującego wnioski w Oddziale w Warszawie. Oddziały ZASP zobowiązane zostały w ramach swoich uprawnień do powoływania zespołów lub podkomisji oddziałowych do opiniowania wpływających z terenu wniosków. Ogółem podjętych zostało 20 Uchwał w trybie obiegowym.  Członkowie Zarządu Głównego ZASP wyrazili również w ramach konsultacji swoje opinie i uwagi do przesłanych  projektów regulaminów: Regulaminu Obrad LX Walnego Zebrania Delegatów i Regulaminu Obrad Plenarnego Zebrania Oddziału. Swoją opinię wyraziła również w tej kwestii Głowna Komisja Rewizyjna ZASP, nie zgłaszając merytorycznych uwag.

Kolejna tura głosowań Zarządu Głównego, w celu zatwierdzenia Uchwał, planowana jest na poniedziałek 27 kwietnia 2020 r.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design