Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W związku z sytuacją epidemiologiczną Zarząd Główny ZASP, zawiesił swoje stacjonarne posiedzenia w siedzibie ZASP po 10 marca 2020 r. Od połowy marca 2020 r. praca biur odbywa się w trybie zdalnym. Wyznaczone zostały dyżury w celu zachowania ciągłości funkcjonowania Stowarzyszenia.

Zarząd Główny ZASP, po przeprowadzonych konsultacjach, podjął decyzję o zdalnej pracy Zarządu Głównego. Ustalił zasady swojego funkcjonowania i podjął w tym zakresie stosowne decyzje. Przyjęto zasady, co do sposobu głosowań i zatwierdzania uchwał w trybie obiegowym w dwóch formach: mailowej i poprzez sms. Głosowania uchwał każdorazowo uruchamiane są na polecenie Prezesa Zarządu Głównego. Tryb konsultacyjny i opiniowanie w sprawach przedstawianych członkom Zarządu do omawiania na podstawie wpływających pism i wniosków do ZASP, również odbywa się pomiędzy członkami Zarządu ZASP drogą mailową. Począwszy od dnia 9 kwietnia br. uruchomiony został tryb głosowań dla członków Zarządu Głównego. W tym dniu podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń ZG ZASP, w sprawie terminu WZD w związku z zaistniałą sytuacją faktyczną i prawną (COVID-19) i zwołania WZD ZASP odrębną uchwałą w trybie i zasadach przewidzianych w Statucie ZASP. Powołano również kol. Piotra Bogusława Jędrzejczaka na Pełnomocnika Zarządu Głównego ZASP ds. wniosków. 10 kwietnia br. Zarząd Główny zatwierdził Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla członków ZASP. 14 kwietnia br. Zarząd Główny ZASP zatwierdził skład Komisji ds. udzielania pomocy materialnej członkom ZASP w osobach: kol.  Tomasz Grochoczyński – skarbnik ZG ZASP, kol. Marlena Miarczyńska – Pełnomocnik ZG ZASP ds. Skolimowa, kol. Ryszard Rembiszewski – Prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich, kol. Maria Wilma – Hinz reprezentant biura ZASP. Natomiast 20 kwietnia br. Zarząd Główny ZASP rozpoczął tryb głosowań zatwierdzających Uchwały w przedmiocie: objęcia patronatem projektu „ Aktorzy – seniorzy” w ramach programu stypendialnego MKiDN – Kultura w sieci, bez skutku finansowego, w sprawie udziału rzeczowego ZASP w projekcie artystycznym – Kultura w sieci (nazwa własna „Cyber ZASP” inicjowanym przez Oddziały ZASP z Warszawy, Krakowa i Poznania). Zatwierdzono wsparcie finansowe dla chóru przy Oddziale ZASP w Warszawie oraz wypłatę zasiłku  pogrzebowego po zmarłym członku Funduszu Samopomocowego. Zatwierdzono przyjęcie pensjonariusza do DAW. Udzielono Pełnomocnictwa Przewodniczącemu Oddziału ZASP w Poznaniu do podpisania umowy. Podjęto decyzję o częściowym uchyleniu Uchwały Zarządu Głównego w zakresie osób zawieszonych w prawach członka ZASP. Podjęto też uchwały w zakresie: przyjęcia w poczet członka ZASP o statusie  nierepartycyjnym, w sprawie opinii o przyjęcie w poczet członka ZASP i przyjęciu na członka ZASP o statusie repartycyjnym. Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia zaliczek specjalnych w ramach wynagrodzenia na rzecz uprawnionych osób. Zatwierdzono dwie uchwały na wniosek Komisji ds. inkasa i repartycji ZASP. W kolejnym dniu, 21 kwietnia br. Zarząd Główny powołał oddziałowy zespół weryfikacyjny do opiniowania wniosków o pomoc materialną w Oddziale w Poznaniu, jak również zatwierdził skład zespołu weryfikującego i opiniującego wnioski w Oddziale w Warszawie. Oddziały ZASP zobowiązane zostały w ramach swoich uprawnień do powoływania zespołów lub podkomisji oddziałowych do opiniowania wpływających z terenu wniosków. Ogółem podjętych zostało 20 Uchwał w trybie obiegowym.  Członkowie Zarządu Głównego ZASP wyrazili również w ramach konsultacji swoje opinie i uwagi do przesłanych  projektów regulaminów: Regulaminu Obrad LX Walnego Zebrania Delegatów i Regulaminu Obrad Plenarnego Zebrania Oddziału. Swoją opinię wyraziła również w tej kwestii Głowna Komisja Rewizyjna ZASP, nie zgłaszając merytorycznych uwag.

Kolejna tura głosowań Zarządu Głównego, w celu zatwierdzenia Uchwał, planowana jest na poniedziałek 27 kwietnia 2020 r.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 62. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS). W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący i Sekretarz GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP.
W związku z ukazaniem się, w jednym z portali internetowych, artykułu dotyczącego wewnętrznych spraw Stowarzyszenia, Zarząd Główny ZASP informuje: Podczas obrad Zarządu Głównego ZASP, opisywane sytuacje nie miały miejsca.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design