Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 11 maja 2020 r. na godzinę 11.00 Prezes ZASP zwołał 44 posiedzenie Zarządu Głównego ZASP. Obrady Zarządu Głównego odbywały się w trybie zdalnym w formie spotkania video w godz. 11.00-15.00. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniu zapewniona została poprzez zainstalowanie aplikacji na urządzeniach uczestników dzięki zaangażowaniu, operatywności, staraniom logistycznym i technicznym Kierownika Biura Zarządu Głównego ZASP.

Zapewniło to sprawny przebieg obrad w tym trybie. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes ZASP, uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu Głównego ZASP, przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zapewniła kancelaria prawna, obsługę logistyczną i techniczną zapewniło Biuro Zarządu Głównego ZASP w osobach kierownika i pracownika biura. Przebieg obrad odbywał się w oparciu o przyjęty porządek dzienny.        

Na wstępie Prezes ZASP przedstawił członkom Zarządu Głównego i uczestnikom posiedzenia, informacje z bieżących aktywności, przebiegu prac i czynności wykonanych oraz będących w trakcie realizacji. Dotyczyły one między innymi: interwencji i podjętej w imieniu ZASP mediacji w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zażegnanie poważnego konfliktu wewnątrz teatru  powiodło się dzięki spotkaniu i rozmowom stron w obecności Prezesa ZASP kol. K. Szustera i Wiceprezes kol. E. Leśniak, którzy zainicjowali mediacje, również dzięki przychylności przedstawicieli organizatorów samorządowych, reprezentujących Prezydenta miasta i starostwa. Wspólne uzgodnienia za wolą stron doprowadzić mają do rozpisania konkursu i wyboru kandydata na stanowisko dyrektora w tym teatrze. Diagnoza sytuacji wskazuje również na potrzebę dostosowania i uaktualnienia  funkcjonujących regulaminów w oparciu, o które prowadzona jest działalność teatru. Członkowie Zarządu Głównego ZASP zadeklarowali pomoc w tym zakresie. Prezes odbył kilka wizyt w MKiDN wraz z dyrektorem i mecenasem w różnych bieżących sprawach dot. ZASP, tj. w sprawie złożonych przez ZASP wniosków do programów artystycznych, pomocowych i innych. Prowadzone z ministerstwem rozmowy związane były również z  odmrażaniem w etapach instytucji artystycznych, jak również z aktualną i przyszłą działalnością ZASP. Relacjonowany był temat aktualnie przeprowadzonych w siedzibie ZASP remontów pomieszczeń, przebiegu działań pomocowych prowadzonych przez ZASP na rzecz członków ZASP oraz rozmów ze Spółką Centralna w zakresie warunków dalszej współpracy z ZASP. Przedstawiony został temat kontynuacji i realizacji prac z zakresu przygotowań niezbędnych dokumentów merytorycznych do przeprowadzenia LX WZD ZASP przez współpracujące kancelarie prawne. Na chwilę obecną bardzo istotnym tematem omawianym przez Zarząd Główny ZASP stało się ustalenie sposobu i przebiegu konsultacji z Delegatami na LX WZD ZASP, dotyczących zakresu zagadnień przedstawionych przez kancelarię mec. M. Bukowskiego w formie wstępnych założeń i uwarunkowań prawnych do Regulaminu określającego zasady prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym oraz edukacyjnym, finansowanym z potraceń od przychodów z praw i/lub przychodów z praw niepodlegających podziałowi. Po omówieniu podjęta została Uchwała, co do przebiegu i terminu zakończenia trybu konsultacji. Zasygnalizowano temat niejasnej sytuacji związanej z teatrem w Olsztynie. Zarząd Główny procedował w kolejności blok Uchwał o charakterze organizacyjnym. Głosowania dotyczyły spraw: zatwierdzenia protokołu, zatwierdzenia opinii w związku z zamiarem przyjęcia kandydata w poczet członków ZASP o statusie repartycyjnym, przyjęcia w poczt członków ZASP o statusie repartycyjnym, przyjęcia w poczet członków ZASP kandydata o statusie nierepartycyjnym. Omówiony został temat  remontu sal konferencyjnej i klubowej  w siedzibie ZASP. Wszyscy członkowie Zarządu Głównego ZASP w tej kwestii wyrazili jednomyślnie opinię, co do bezwzględnej konieczności takiego przedsięwzięcia. Podjęto Uchwałę w tym zakresie. Wyjaśniano sprawę procedur prawnych w zakresie wyrażania opinii Zarządu Sekcji Reżyserów w sprawie przyjmowania nowych członków w poczet tej Sekcji, którzy złożyli deklarację o wstąpienie do Stowarzyszenia. W ramach konsultacji, opinię w tym zakresie wyraził przedstawiciel GKR i prawnik. Podnoszono również temat priorytetów w piśmie „Sceny Polskie”, wniesiono sugestie i uwagi w tym zakresie, zwłaszcza przywrócenia wagi i funkcji, jaką spełniała i ma spełniać rubryka dotycząca Jubileuszy artystycznych członków ZASP. Wolne wnioski dotyczyły zgłaszania przez uczestników posiedzenia spraw bieżących i organizacyjnych. Sporządzone zostało sprawozdanie kwartalne Zarządu Głównego  ZASP dotyczące I kwartału 2020 r., które zostało rozesłane do Sekcji i Oddziałów ZASP. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design