Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

25 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZASP w trybie zdalnym. Posiedzenie miało charakter spotkania video. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu Głównego ZASP pod przewodnictwem kol. Prezesa. Uczestnikami spotkania byli również: Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, kancelaria prawna, Kierownik Kancelarii Biura ZASP oraz pracownik Biura Zarządu Głównego ZASP.

W związku z rezygnacją z funkcji członka Zarządu Głównego ZASP kol. Cezarego Domagały, Zarząd  zgodnie z  wymogami statutowymi dokonał uzupełnienia swojego składu  do  11 osób.

W związku z sytuacją, iż dwie osoby w trakcie głosowania na członków Zarządu Głównego ZASP na LVIII Walnym Zjeździe Delegatów ZASP kol. Krystyna Piaseczna i kol. Agnieszka Makówka-Saciuk uzyskały taką samą liczbę głosów, zgodnie z § 20 ust.9 Statutu ZASP wyłonienie członka Zarządu Głównego ZASP nastąpiło w drodze losowania przeprowadzonego przez Zarząd Główny ZASP.

W dniu 25 maja 2020 roku członkinią Zarządu Głównego została kol. Krystyna Piaseczna.

W uzupełnionym i pełnym składzie, Zarząd Główny ZASP przystąpił do obrad zgodnie z przyjętym porządkiem dziennym. Obradujące gremium zapoznało się z informacjami kol. Prezesa z działań i aktywności realizowanych w okresie od ostatniego posiedzenia ZG ZASP. Wcześniej  do Sekcji i Oddziałów rozesłane zostało  Sprawozdanie Zarządu Głównego  ZASP za I kwartał 2020 r. zawierające szczegółowe informacje z aktywności i prac ZG ZASP. Z omówionych informacji, istotnym efektem podjętych w imieniu ZG ZASP działań było uczestnictwo kol. Prezesa, Dyrektora Generalnego i Mecenasa w kolejnych spotkaniach w MKiDN  w sprawach dot. ZASP (tarczy antykryzysowej i tzw. „czystych nośników”) oraz DAW. Kontynuowane jest też uczestnictwo powyższych przedstawicieli w zespole ds. rozwiązań dla instytucji artystycznych związanych z wychodzeniem z epidemii koronawirusa. W sprawie składanych projektów przez ZASP, w ramach utworzonych specjalnych programów ministerialnych, uzyskaliśmy potwierdzenie zakwalifikowania do realizacji i przyznania środków na ogólnopolski Projekt ZASP „Cyber ZASP” (realizowany przez Oddziały ZASP w Krakowie, Poznaniu i Warszawie). Należy stwierdzić, jest ono wymiernym osiągnięciem pracy zespołowej w ZASP. Dodatkowo przekazana została informacja o uzyskanym grancie przez Stowarzyszenie- Polska Grupa Tradycji Powożenia w ramach programu „Kultura w Sieci”, która zaprosiła ZASP do współpracy. Efektem zaproszenia będzie udział w tym projekcie 45 członków ZASP z terenu Wrocławia i Warszawy. Toczyły się również kolejne spotkana dotyczące warunków nowej umowy ze spółką Centralna Spółka z o. o., w których uzyskano consensus i niebawem podpisany zostanie aneks do obowiązującej umowy. Kontynuowany jest remont pomieszczeń siedziby ZASP. Toczą się również rozmowy dotyczące organizacji cyklicznych darmowych porad prawnych dla członków ZASP.

Podjęta została decyzja o powołaniu z grona ZG ZASP- Koordynatora Projektów ZASP, jak również Pełnomocnika ds. Statusu Artysty oraz powołaniu Zespołu ds. przygotowań  Walnego Zabrania Delegatów ZASP. Prace zespołu są w toku. Kolejne, czwarte spotkanie, już formalnie powołanego zespołu, zaplanowane jest na czwartek 27 maja 2020 r. Zatwierdzona została propozycja organizacji Koncertu inaugurującego działalność Sceny ZASP po remoncie.

Zarząd wnikliwie  zapoznał się z dokumentami i przeprowadzona została dyskusja dotycząca sprawy powodów rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Głównym kolegi Cezarego Domagały. Zarząd Główny ZASP jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu sprawy kol. Cezarego Domagały  do rozpatrzenia przez  Sąd Koleżeński.

Przyjęto blok uchwał o charakterze organizacyjnym dot. zaopiniowania i w następstwie przyjęcia 4 nowych członków o statusie repartycyjnym: 1- do Sekcji Dubbingu, 3- do Sekcji Filmu Serialu i Teatru Telewizji. Dokonano przyjęć do Sekcji o statusie nierepartycyjnym: do Sekcji Radia Telewizji i Filmu 1- członka, Sekcji Tańca i Baletu 2- członków, Sekcji Teatrów Muzycznych 2- członków, Sekcji Krytyków Teatralnych 3- członków. Patronatem ZASP ze skutkiem finansowym objęte zostało spotkanie z kulturą i sztuką im. Ludwika Paka pt. „Kulturalne PAKowanie”.

 Podjęto decyzję o realizacji projektu Sekcji Teatrów Muzycznych ZASP pt. „Scena Balkonowa ZASP- Kiepura z balkonu” i udzielenia projektowi wsparcia finansowego przez Zarząd Główny ZASP. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia przez ZG ZASP sprawozdania finansowego ZASP za 2019 r. i przekazania go LX WZD ZASP do zatwierdzenia. Pełnomocnik ds. Skolimowa przedstawiła bieżące sprawy i problemy dotyczące kol. pensjonariuszy DAW. Rekomendowano zgłoszenie przedstawiciela ZASP do zespołu eksperckiego „Jak ochronić teatr” utworzonego przy Instytucie Teatralnym.

Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ZASP ustalono na dzień 3 czerwca (środa) br. na godz. 10.00

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz Zarządu Głównego  ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 62. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS). W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący i Sekretarz GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP.
W związku z ukazaniem się, w jednym z portali internetowych, artykułu dotyczącego wewnętrznych spraw Stowarzyszenia, Zarząd Główny ZASP informuje: Podczas obrad Zarządu Głównego ZASP, opisywane sytuacje nie miały miejsca.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design