Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

25 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZASP w trybie zdalnym. Posiedzenie miało charakter spotkania video. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu Głównego ZASP pod przewodnictwem kol. Prezesa. Uczestnikami spotkania byli również: Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, kancelaria prawna, Kierownik Kancelarii Biura ZASP oraz pracownik Biura Zarządu Głównego ZASP.

W związku z rezygnacją z funkcji członka Zarządu Głównego ZASP kol. Cezarego Domagały, Zarząd  zgodnie z  wymogami statutowymi dokonał uzupełnienia swojego składu  do  11 osób.

W związku z sytuacją, iż dwie osoby w trakcie głosowania na członków Zarządu Głównego ZASP na LVIII Walnym Zjeździe Delegatów ZASP kol. Krystyna Piaseczna i kol. Agnieszka Makówka-Saciuk uzyskały taką samą liczbę głosów, zgodnie z § 20 ust.9 Statutu ZASP wyłonienie członka Zarządu Głównego ZASP nastąpiło w drodze losowania przeprowadzonego przez Zarząd Główny ZASP.

W dniu 25 maja 2020 roku członkinią Zarządu Głównego została kol. Krystyna Piaseczna.

W uzupełnionym i pełnym składzie, Zarząd Główny ZASP przystąpił do obrad zgodnie z przyjętym porządkiem dziennym. Obradujące gremium zapoznało się z informacjami kol. Prezesa z działań i aktywności realizowanych w okresie od ostatniego posiedzenia ZG ZASP. Wcześniej  do Sekcji i Oddziałów rozesłane zostało  Sprawozdanie Zarządu Głównego  ZASP za I kwartał 2020 r. zawierające szczegółowe informacje z aktywności i prac ZG ZASP. Z omówionych informacji, istotnym efektem podjętych w imieniu ZG ZASP działań było uczestnictwo kol. Prezesa, Dyrektora Generalnego i Mecenasa w kolejnych spotkaniach w MKiDN  w sprawach dot. ZASP (tarczy antykryzysowej i tzw. „czystych nośników”) oraz DAW. Kontynuowane jest też uczestnictwo powyższych przedstawicieli w zespole ds. rozwiązań dla instytucji artystycznych związanych z wychodzeniem z epidemii koronawirusa. W sprawie składanych projektów przez ZASP, w ramach utworzonych specjalnych programów ministerialnych, uzyskaliśmy potwierdzenie zakwalifikowania do realizacji i przyznania środków na ogólnopolski Projekt ZASP „Cyber ZASP” (realizowany przez Oddziały ZASP w Krakowie, Poznaniu i Warszawie). Należy stwierdzić, jest ono wymiernym osiągnięciem pracy zespołowej w ZASP. Dodatkowo przekazana została informacja o uzyskanym grancie przez Stowarzyszenie- Polska Grupa Tradycji Powożenia w ramach programu „Kultura w Sieci”, która zaprosiła ZASP do współpracy. Efektem zaproszenia będzie udział w tym projekcie 45 członków ZASP z terenu Wrocławia i Warszawy. Toczyły się również kolejne spotkana dotyczące warunków nowej umowy ze spółką Centralna Spółka z o. o., w których uzyskano consensus i niebawem podpisany zostanie aneks do obowiązującej umowy. Kontynuowany jest remont pomieszczeń siedziby ZASP. Toczą się również rozmowy dotyczące organizacji cyklicznych darmowych porad prawnych dla członków ZASP.

Podjęta została decyzja o powołaniu z grona ZG ZASP- Koordynatora Projektów ZASP, jak również Pełnomocnika ds. Statusu Artysty oraz powołaniu Zespołu ds. przygotowań  Walnego Zabrania Delegatów ZASP. Prace zespołu są w toku. Kolejne, czwarte spotkanie, już formalnie powołanego zespołu, zaplanowane jest na czwartek 27 maja 2020 r. Zatwierdzona została propozycja organizacji Koncertu inaugurującego działalność Sceny ZASP po remoncie.

Zarząd wnikliwie  zapoznał się z dokumentami i przeprowadzona została dyskusja dotycząca sprawy powodów rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Głównym kolegi Cezarego Domagały. Zarząd Główny ZASP jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu sprawy kol. Cezarego Domagały  do rozpatrzenia przez  Sąd Koleżeński.

Przyjęto blok uchwał o charakterze organizacyjnym dot. zaopiniowania i w następstwie przyjęcia 4 nowych członków o statusie repartycyjnym: 1- do Sekcji Dubbingu, 3- do Sekcji Filmu Serialu i Teatru Telewizji. Dokonano przyjęć do Sekcji o statusie nierepartycyjnym: do Sekcji Radia Telewizji i Filmu 1- członka, Sekcji Tańca i Baletu 2- członków, Sekcji Teatrów Muzycznych 2- członków, Sekcji Krytyków Teatralnych 3- członków. Patronatem ZASP ze skutkiem finansowym objęte zostało spotkanie z kulturą i sztuką im. Ludwika Paka pt. „Kulturalne PAKowanie”.

 Podjęto decyzję o realizacji projektu Sekcji Teatrów Muzycznych ZASP pt. „Scena Balkonowa ZASP- Kiepura z balkonu” i udzielenia projektowi wsparcia finansowego przez Zarząd Główny ZASP. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia przez ZG ZASP sprawozdania finansowego ZASP za 2019 r. i przekazania go LX WZD ZASP do zatwierdzenia. Pełnomocnik ds. Skolimowa przedstawiła bieżące sprawy i problemy dotyczące kol. pensjonariuszy DAW. Rekomendowano zgłoszenie przedstawiciela ZASP do zespołu eksperckiego „Jak ochronić teatr” utworzonego przy Instytucie Teatralnym.

Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ZASP ustalono na dzień 3 czerwca (środa) br. na godz. 10.00

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz Zarządu Głównego  ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design