Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 46 posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, kancelaria prawna, Kierownik Kancelarii Biura ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP.

Kol. Prezes w ramach swoich informacji, złożył relację z działań mających miejsce pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego ZASP.

Odbyło się kilka spotkań w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i video konferencji. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele ZASP: Prezes ZASP, Dyrektor Generalny i Mecenas. Minister Kultury wraz z zebranymi kontynuowali dyskusję dotyczącą tarczyantykryzysowej i zagadnień związanych z powrotem do działalności instytucji kultury oraz zespołów artystycznych do pracy. Wypracowanie szczegółowych wytycznych scedowanona Instytut Teatralny w ślad za postulatem i opinią ZASP. Do 28 czerwca 2020 r. w Instytucie Teatralnym zostaną powołane zespoły branżowe do rozpatrzenia tematu, a docelowo do stworzenia w tym zakresie przepisów wykonawczych.

Prezes przedstawił członkom Zarządu Głównego ZASP pomysł realizacji koncertu dziękczynnego dla lekarzy, służb medycznych, naszych pracowników zaangażowanych w pracę i pomocna rzecz DAW i jego pensjonariuszy w czasie pandemii z dodatkowo pozyskanych środków.

W związku z zakończoną współpracą z ZASP w zakresie prowadzenia spraw dot. PR, odbyło się spotkanie w sprawie wznowienia prac dot. budowy nowej strony ZASP. Prezes kontynuował omawianie wątków związanych z wdrażaniem w życie projektów artystycznych ZASP.

Sekretarz ZG ZASP poinformowała zebranych o działaniach zespołu do spraw Walnego Zebrania Delegatów. Podniesiony został temat przygotowania nowego harmonogramu zebrań w celu zakończenia przerwanych procedur wyborczych w sekcjach repartycyjnych i nierepartycyjnych oraz wyznaczenia nowej daty spotkania Zarządu Głównego ZASP z przedstawicielami Sekcji i Oddziałów ZASP.

Przystąpiono do procedowania uchwał o charakterze organizacyjnym dotyczącym m.in.: zatwierdzenia protokołu, udostępnienia dokumentów, przyjęcia nowych członków o statusie nierepartycyjnym (do Sekcji Teatrów Lalkowych i Sekcji Teatrów Dramatycznych), przyjęcia nowych członków o statusie repartycyjnym (do Sekcji Filmu, Serialu i Teatru Telewizji). Podjęto uchwałę w sprawie wyboru członka Komisji ds. Inkasa i Repartycji ZASP oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i rozwiązania/wypowiedzeniaumowy.

Przyjęte zostały uchwały o charakterze finansowym dotyczące: zmiany w Budżecie ZASP na rok 2020 oraz zmiany systemu księgowego przystosowanego do bieżących potrzeb ZASP. Podjęto decyzję w sprawie udziału finansowego ZG ZASP w projekcie artystycznym „ Scena balkonowa ZASP” pt. „ Kiepura z balkonu ZASP”, jakrównież w sprawie udziału finansowego ZASP w projekcieartystycznym pt. „Być tam, gdzie się nie jest”. Procedowanouchwały rekomendowane przez Komisję ds. Inkasa i Repartycji ZASP. Dokonano przyjęć pensjonariuszy do DAW, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich.

W dalszej kolejności omówiona została przez Dyrektora Generalnego ZASP kwestia rozliczeń finansowych pomiędzyDAW w Skolimowie a Fundacją Artystów Weteranów Scen Polskich, przeprowadzono dyskusję wyjaśniającą w tej sprawie. Gestem dobrej woli Prezesa, było przekazanie na cele pomocowe dla DAW jego indywidualnych środków finansowych z przeznaczeniem na zakup 9 000 szt. rękawiczek ochronnych.

Rozważana była kwestia organizacji zebrań wyborczych w Oddziałach ZASP w Warszawie i Poznaniu w związku z aktualnym brakiem możliwości podejmowania decyzji przez te Oddziały.

Koleżanka Wiceprezes omówiła bieżącą sytuację dot. zakończenia konkursów w sprawie wyboru kandydatów na dyrektorów do instytucji artystycznych z uczestnictwemprzedstawicieli ZASP, jak i konkursów aktualnie ogłaszanych przez organizatorów instytucji. Przekazany został ZG ZASP protokół z kolejnego posiedzenia Komisji Pomocowej ZASP,rozpatrującej i kwalifikującej wnioski naszych Koleżanek i Kolegów z ZASP w celu przyznania im środków pomocowych.

Przekazano informację o pozytywnej decyzji MKiDN wsprawie wystąpienia ZASP o uruchomienie procedur związanych z organizacją i państwowym charakterem pogrzebów Emila Karewicza i Teresy Kujawy, jak również pośmiertnym uhonorowaniem tych nestorów wysokimi odznaczeniami państwowymi.

Termin kolejnego posiedzenie Zarządu Głównego ZASP w trybie zdalnym wyznaczono na 15 czerwca 2020 r. Na tym posiedzenie zakończono.       

Sekretarz Zarządu Głównego  ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W siedzibie ZASP-u odbyła się dzisiaj konferencja prasowa, będąca reakcją Zarządu Głównego oraz dyrektora generalnego na opublikowany wcześniej na platformie obywatelskiej Avaaz - "List do Aktorek i Aktorów".
W dniu 6 września 2021r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 64. posiedzeniu, przewidzianym i prowadzonym w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. W posiedzeniu tym udział wzięli: prezes ZASP, członkowie ZG ZASP, przewodniczący i sekretarz GKR ZASP, dyrektor generalny Biura ZASP, rzecznik prasowy ZASP oraz kierownik i pracownik Biura ZG ZASP.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design