Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 10 lipca 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 47. posiedzeniu, prowadzonym zdalnie w formie wideo/konferencji. W posiedzeniu Zarządu Głównego ZASP udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Kierownik Kancelarii Biura ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Po przywitaniu przez kol. Prezesa, przystąpiono do realizacji porządku dziennego obrad. Na wstępie kol. Prezes przekazał zgromadzonym informacje dotyczące aktywności i spraw realizowanych pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego. Odbyły się spotkania w ramach zaplanowanych wizyt z Zarządami Oddziałów i Delegatami na  LX Walne Zebranie Delegatów ZASP. Przy okazji tych wizyt odbyły się spotkania i rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych w odwiedzanych ośrodkach. W ostatnim czasie była to Łódź (spotkanie z prezydent Hanną Zdanowską oraz spotkanie z członkami Oddziału w obecności dyrektora Wydziału Kultury Jacka Grudnia). Jedną z istotnych omawianych spraw była zmiana dotychczasowej siedziby Oddziału ZASP w Łodzi, która jest w trakcie realizacji. Odbyła się również wizyta w Kielcach i spotkanie z władzami miasta. Kolejnym planowanym ośrodkiem będzie Wrocław.

Odbyły się dwa spotkania w MKiDN z udziałem kol. Prezesa, Dyrektora Generalnego i prawnika w sprawie tzw. „czystych nośników”.

Prezes przedstawiał bieżącą sytuację remontową w ZASP.W tym celu został zatrudniony ekspert do prowadzenia spraw remontowo-budowlanych. Omówiona została realizacja inauguracyjnego koncertu, który odbył się 5 lipca 2020  (pod auspicjami ZASP) z balkonu hotelu Bristol w Warszawie,  nawiązującego tym samym do legendarnego już koncertu J. Kiepury z tego balkonu. Koncert ZASP ,,Scena balkonowa im. J. Kiepury” promował kol. Prezes, reżyser i prowadzący. Przemierzając powozem Krakowskie Przedmieście zapraszał widzów i słuchaczy do udziału w tym wydarzeniu. W koncercie udział wzięli soliści-wokaliści Zespołu Śląsk w repertuarze rozrywkowo-operetkowym oraz regionalno-ludowym. Koncert spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów. Transmisja koncertu odbywała się również poprzez FB. Kolejny planowany koncert z tej serii odbędzie się 8 sierpnia 2020 r., a gospodarzem będzie – Sekcja Teatrów Muzycznych ZASP.

Przekazana została informacja dotycząca prawnych możliwości przedłużenia kadencji ZG ZASP w związku z nowym zapisem zawartym w „Tarczy antykryzysowej 4.0”. Wprowadzony zapis umożliwia dalsze funkcjonowanie obecnego Zarządu Głównego do czasu odwołania pandemii. Zwołanie przez ZG ZASP  LX WZD ZASP, zgodnie z zapisem zawartym w tarczy, musi nastąpić do 60. dni po odwołaniu stanu pandemii.

Omówiono pisma kierowane do ZG dotyczące umorzenia zaległych składek członkowskich. Zarząd Główny prowadził w tym zakresie dyskusję uwzględniając możliwości statutowe i prawne. Przy tej okazji powrócono do sytuacji prawnej dwóch Oddziałów:  Poznania i Warszawy, za które czynności statutowe wykonuje ZG ZASP z powodu braku Zarządów w tych Oddziałach. Oddział w Poznaniu zaplanował już termin Plenarnego Zebrania Wyborczego. Odział w Warszawie nie podał Zarządowi Głównemu żadnej informacji w tej sprawie.

Przeprowadzono dyskusję na temat sztandaru ZASP identyfikującego obecność ZASP na oficjalnych uroczystościach. Kol. Prezes wnioskował do Zarządu o zaplanowanie i przeznaczenie środków finansowych na wykonanie nowego sztandaru ZASP. Zarząd Główny poparł jednomyślnie ten wniosek.

W części informacji przekazanych przez Sekretarza ZG ZASP ponownie rozpatrzono wniosek Sekcji Tańca i Baletu w sprawie zmiany formuły na on-line, zawieszonego ze względu na pandemię konkursu na Najlepszego Absolwenta szkół baletowych „Złote Pointy”. Wniosek zyskał aprobatę Zarządu Głównego ZASP.

W kolejności omówiona została strona formalno-prawna ostatnio zwołanego Zebrania Sekcji Reżyserów. Po wyjaśnieniach i na podstawie opinii GKR, jak również opinii prawnika dopuszczone zostały opinie Sekcji Reżyserów dot. przyjęcia w poczet ZASP nowych członków.

Po przerwie przystąpiono do głosowań Uchwał. Przegłosowano Uchwały organizacyjne dot. zatwierdzenia protokołów ZG ZASP, zgody na zmianę siedziby Oddziału ZASP w Łodzi, przyjęcia w poczet członków ZASP o statusie nierepartycyjnym (do Sekcji Reżyserów). Uchwały o charakterze finansowym dotyczyły przesunięcia środków w budżecie ZASP na rok 2020, premii za I – półrocze dla pracowników DAW Skolimów. Kol. Prezes przedstawił Zarządowi Głównemu wniosek o przyznanie nagród „pandemicznych” dla 7. osób zatrudnionych w ZASP. Wyróżnienie to uzasadnione  zostało dyspozycyjnością  wskazanych  osób w siedzibie ZASP i pracą wykonywaną na miejscu, przy obowiązujących obostrzeniach pandemicznych. Wniosek uzyskał aprobatę Zarządu Głównego. Równolegle odbyła się  dyskusja nad gratyfikacją premiową za I-półrocze 2020 r. dla pozostałych pracowników ZASP, wykonujących pracę w normalnym trybie do połowy marca 2020 r., a następnie od połowy marca wg zalecenia, w trybie zdalnym. Zarząd przygotuje w tym temacie wytyczne do przedłożenia i uwzględnienia Dyrektorowi Generalnemu ZASP. Zarząd podjął decyzję w sprawie podpisania umowy na dostawę oprogramowania i świadczenie usług wdrożeniowych SYSTEMU ENOVA 365, również w sprawie korekty wysokości czynszu płaconego przez najemców lokali będących własnością ZASP. Przyznane zostały środki finansowe na projekt „Teatr Polskiego Radia w Poznaniu” oraz  zaakceptowano miesięczne wydatkowanie środków z budżetu Oddziału w Poznaniu na uzasadnione działania promocyjne. Pozytywnie rozpatrzony został wniosek Sekcji Tańca i Baletu w sprawie wydatkowania środków z budżetu tej Sekcji. ZG ZASP przychylił się do wniosku Towarzystwa Marii Konopnickiej dot. ufundowania nagród finansowych lub rzeczowych. Udzielono wsparcia finansowego związanego z produkcją filmu dokumentalnego o tancerce Natalii Lerskiej, jak również udzielono patronatu ZASP temu przedsięwzięciu. Patronatem honorowym ZASP objęto 13. edycję Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „ Kameralne lato”. Akceptację uzyskał projekt  „Ada i Kosmitek” realizowany przez członka Oddziału ZASP w Łodzi, również pozytywną decyzję ZG ZASP podjął w sprawie wniosku Stowarzyszenia Kwadrofonik.

Podjęto decyzję w sprawie przyjęcia pensjonariusza do DAW. Pełnomocnik ds. Skolimowa przekazała informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania DAW Skolimów. Zarząd Główny ZASP został również poinformowany o przekazaniu przez darczyńcę, na konto Fundacji Artystów Weteranów w Skolimowie, bardzo dużych, celowych środków finansowych na tzw. fotowoltaikę  w DAW, dzięki długoletnim staraniom naszej kol. pełnomocnik, która zgodnie z wolą darczyńcy, została również ustanowiona kuratorem tego przedsięwzięcia. Podjęto Uchwałę repartycyjną dot. uruchomienia wypłaty za nadania spektakli teatralnych w Telewizji Polskiej S.A.

W wolnych głosach i wnioskach kol. Wiceprezes omówiła bieżącą sytuację związaną z konkursami dyrektorskimi oraz ich rozstrzygnięciami.

Postawiony został wniosek o powołanie rzecznika prasowego DAW, ze wskazaniem osoby kol. Pełnomocnik ZG ZASP ds. Skolimowa.

Podniesiono temat ustalenia, w miarę możliwości, terminów II części I Plenarnych Zebrań Wyborczych Sekcji w celu zakończenia przerwanej procedury wyborczej.

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego. W razie potrzeby niezbędne decyzje podejmowane będą w trybie obiegowym. Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 62. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS). W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący i Sekretarz GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP.
W związku z ukazaniem się, w jednym z portali internetowych, artykułu dotyczącego wewnętrznych spraw Stowarzyszenia, Zarząd Główny ZASP informuje: Podczas obrad Zarządu Głównego ZASP, opisywane sytuacje nie miały miejsca.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design