Licznik odwiedzin : 2823572
Logo

Kto pokrywa koszty konkursu na dyrektora teatru, który przeprowadza organizator

wip_logo

Pytanie: W konkursie wyrażają swoje opinie przedstawiciele ministerstwa kultury, stowarzyszeń twórczych, związków zawodowych, organizatora. Część z tych osób musi na konkurs przyjechać innych miast, a nawet zza granicy. Kto powinien pokryć wydatki na hotel, przejazdy tych osób – organizator? Czy RIO nie uzna, że takie wydatki samorządu są nieuzasadnione? Jak rozliczać wszelkie koszty przy konkursach na dyrektora teatru?

Odpowiedź: Wydatki związane z organizacją i pracami komisji konkursowej pokrywa organizator instytucji kultury, której dyrektor ma być wyłoniony w drodze konkursu. 

Kwestie organizowania konkursów na dyrektora instytucji kultury, w tym instytucji artystycznej regulują dwa akty prawne: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Zgodnie z ustawą kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wyłonić w drodze konkursu, przy czym w samorządowych instytucjach kultury, których wykaz określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla kultury narodowej, wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora obligatoryjnie następuje w drodze konkursu.

 

W celu przeprowadzania konkursu organizator powołuje komisję konkursową w składzie:

  • 3 przedstawicieli organizatora,
  • 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • 2 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu art. 241[25a] Kodeksu pracy, działających w tej instytucji kultury, albo 2. przedstawicieli załogi danej instytucji – jeżeli w instytucji kultury nie działają zakładowe organizacje związkowe (przedstawiciele załogi są wtedy powoływani w miejsce reprezentantów związków, przez organizatora) 
  • przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania tej instytucji kultury.

Rozporządzenie przyznaje szerokie kompetencje organizatora w zakresie powoływania komisji i określania zakresu jej działania. I tak, w celu przeprowadzenia konkursu właściwy organizator:

  • powołuje członków komisji konkursowej, przy czym powołanie ma w tym wypadku wymiar jedynie formalny, gdyż organizator obowiązany jest powołać do składu komisji członków organów i organizacji (związkowych, zawodowych itd.), wskazanych przez te jednostki i organizacje, organizator występuje wówczas do właściwych organów i organizacji o wskazanie ich przedstawicieli,
  • określa szczegółowy tryb pracy komisji,
  • wyznacza przewodniczącego komisji spośród jej członków.

Poza kompetencjami organizatorsko-nadzorczymi, organizator instytucji kultury ma również obowiązki praktyczne związane z przeprowadzaniem konkursu. Rozporządzenie przewiduje wprost, że obsługę komisji, niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji zapewnia organizator.

W praktyce oznacza to, że to na organizatorze ciąży obowiązek finansowania działalności komisji konkursowej i jej członków. Organizator ma więc obowiązek zapewnić członkom komisji – jeżeli jest to niezbędne – także zakwaterowanie (nocleg), sfinansować przejazd do i z miejscowości w której odbędą się posiedzenia komisji oraz zapewnić odpowiednie warunki pracy przez dostarczenie pomieszczeń i niezbędnych sprzętów i urządzeń. 

W tym przypadku organy kontrolne nie będą miały podstaw do kwestionowania wydatków, gdyż przepis szczególny rozporządzenia wprost obciąża tymi kosztami właśnie organizatora. Jednakże należy mieć na uwadze, że wydatki takie powinny być w odpowiedniej wysokości, pokrywające tylko rzeczywiście niezbędne koszta. 

Możliwe jest więc np. zakwestionowanie wydatku w postaci zakwaterowania w hotelu najwyższej kategorii delegacji organizacji twórczych i artystycznych, gdy możliwe było zakwaterowanie w innym hotelu o nieco niższym standardzie, ale zapewniającym także odpowiednie warunki pobytu w miejscowości w której odbywa się posiedzenie komisji konkursowej. 

 

Michał Culepa
specjalista w zakresie instytucji kultury

 

Podstawa prawna

  • Art. 16 ust. 1–5 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.).
  • § 4, § 7 rozporządzenia z 30 czerwca 2004 r. ministra kultury w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. nr 154, poz. 1629).