Licznik odwiedzin : 3271543
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Uchwały 2014

Uchwały 2014 (kadencja 2014-2018) 

1 grudnia
Nr 195 w sprawie: zgłoszenia kandydata ZASP do Rady Programowej TVP S.A. Przyjęta
Nr 193 w sprawie: zgody na podpisanie porozumienia z Władzami Miasta Stołecznego Warszawy, Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie zasad kierowania mieszkańców Warszawy do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziorna. Przyjęta
Nr 191 w sprawie: objęcia patronatem honorowym ogólnopolskich eliminacji konkursu tanecznego Dance World Cup 2015 Przyjęta
Nr 190 w sprawie: udzielenia p. Mirosławowi Kosińskiemu Przewodniczącemu Oddziału ZASP w Szczecinie i p. Danucie Kamińskiej Wiceprzewodniczącej Oddziału ZASP w Szczecinie, pełnomocnictwa do reprezentowania ZASP w zakresie podpisywania wniosków o udzielenie dotacji. Przyjęta
Nr 189 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Egzaminu Eksternistycznego Sekcji Tańca i Baletu ZASP. Przyjęta
Nr 188 w sprawie: zobowiązania Oddziałów do skreślenia z listy członków ZASP osób, które nie opłacają składek członkowskich powyżej 24 miesięcy. Przyjęta
24 listopada
Nr 186 w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń z tytułu reemitowania. Przyjęta
Nr 181 w sprawie: rozliczenia poniesionych kosztów pogrzebu śp. Heleny Orchoń (Leny Zelwerowicz) nie ujętych w Uchwale nr 58/2014 z dnia 17.03.2014 r. Przyjęta
Nr 180 w sprawie: dofinansowania działalności Sekcji Krytyków Teatralnych ZASP. Przyjęta
Nr 179 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu Domu Pracy Twórczej przy Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziorna”. Przyjęta
Nr 178 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Organizacyjnego DAW im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie -Jeziorna. Przyjęta
Nr 177 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia „Regulaminu Komisji Skolimowskiej”. Przyjęta
10 listopada
Nr 174 w sprawie: zatwierdzenia projektu pisma skierowanego do dr Zenona Butkiewicza Dyrektora departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN. Przyjęta
Nr 171 w sprawie: ustalenia kwoty „wpisowego” do ZASP. Przyjęta
Nr 168 w sprawie: udzielenia rekomendacji monodramowi „Tuwim... czyli 5 minut woźnej”. Przyjęta
Nr 167 w sprawie: objęcia patronatem 6. edycji Festiwalu ERA SCHAEFFERA. Przyjęta
Nr 166 w sprawie: poparcia „Apelu w sprawie opłat od czystych nośników". Przyjęta
27 października
Nr 162 w sprawie: udostępnienia logotypu ZASP w celu promowania II edycji wydarzenia „Młodość i twórczość dla doświadczenia realizowanego przez program „Debiutantki” Przyjęta
Nr 161 w sprawie: wydania poradnika podatkowego Przyjęta
Nr 160 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu artystycznych wykonań aktorskich w filmach wyświetlanych w sieci kin prowadzonych przez MULTIKINO S.A. Przyjęta
Nr 159 w sprawie: wypłaty wynagrodzeń za nadania filmów i seriali w programach Telewizji Polskiej S.A. Przyjęta
Nr 158 w sprawie: wypłaty wynagrodzeń otrzymanych od Polskiego Radia S.A. za rok 2013 Przyjęta
Nr 157 w sprawie: przeksięgowania kwot Przyjęta
Nr 156 w sprawie: w sprawie uruchomienia i podziału wypłaty na rzecz uprawnionych wynagrodzenia z tytułu nadań w programie telewizyjnym „Kino Polska” Przyjęta
Nr 155 w sprawie: zawarcia umowy z biegłym rewidentem na dokonanie badania rocznego sprawozdania finansowego ZASP za rok 2014 Przyjęta
Nr 154 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zagranicznej na Pełnomocnika Zarządu Spraw Zagranicznych Przyjęta
Nr 153 w sprawie: powołania pana Sławomira Dolińca na Przewodniczącego Komisji Zagranicznej ZASP Przyjęta
Nr 152 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu Statutowego Funduszu Korekt i Rezerw” Przyjęta
Nr 151 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Organizacyjnego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziorna Przyjęta
Nr 150 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu udostępniania dokumentów” Przyjęta
13 października
Nr 143 w sprawie: zatwierdzenia delegata do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej- Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku. Przyjęta
Nr 141 w sprawie: objęcia patronatem honorowym cyklu pokazów kinowych filmu dokumentalnego „Czasem śnię, że latam”. Przyjęta
Nr 140 w sprawie: udzielenia p. Andrzejowi Lajborkowi Przewodniczącemu Zarządu Oddziału ZASP w Poznaniu i p. Januszowi Andrzejewskiemu Wiceprzewodniczącemu Zarządu Oddziału ZASP w Poznaniu, pełnomocnictwa do reprezentowania ZASP w zakresie podpisania wniosku o udzielenie dotacji do MKiDN. Przyjęta
Nr 139 w sprawie: powołania kol. Wacława Gaworczyka na członka Komisji ds. Zagranicznych. Przyjęta
Nr 138 w sprawie: odwołania kol. Barbary Sier-Janik z funkcji członka Komisji ds. Zagranicznych. Przyjęta
Nr 137 w sprawie: zmiany w Regulaminie Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. Przyjęta
22 września
Nr 134 w sprawie: odwołania kol. Andrzeja Pawłowskiego z funkcji członka Komisji ds. Monitorowania Sytuacji Teatrów Publicznych w Polsce. Przyjęta
Nr 133 w sprawie: podpisania listu intencyjnego. Przyjęta
Nr 132 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu : "Zasady dofinansowywania przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez Sekcje lub Oddziały ZASP”. Przyjęta
Nr 131 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu „zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP- Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (dalej „ZASP”) w projektach artystycznych”. Przyjęta
Nr 130 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu „Zasady udzielania rekomendacji przez ZASP- Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i telewizji”. Przyjęta
Nr 128 w sprawie: podjęcia prac mających na celu utworzenie na stronie internetowej ZASP działu pt. „Poszukuję pracy”. Przyjęta
Nr 126 w sprawie: dofinansowania kosztów przedstawienia ‘Zaduszki za rok wolności” w Szczecinie w dniu 17.11.2014 r. Przyjęta
Nr 125 w sprawie: przyznania nagrody na festiwalu Piosenki Literackiej „W Żółtych Płomieniach Liści” im. Łucji Prus. Przyjęta
Nr 124 w sprawie: sfinansowania kosztów wykonania statuetki „Laureat” – nagrody Sekcji Estrady ZASP Nierzyjęta
Nr 123 w sprawie: delegacji osoby do komisji konkursowej w wypadku gdy ZASP może wysłać tylko jednego przedstawiciela. Nierzyjęta
Nr 122 w sprawie: powołania kol. Ewy Leśniak na Przewodniczącą Komisji ds. Monitorowania Teatrów Publicznych w Polsce. Przyjęta
Nr 121 w sprawie: uchwalenia załączników nr 1 i 2 do Regulaminu Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. Przyjęta
8 września
Nr 117 w sprawie: odwołania Komisji Monitorowania Sytuacji Ekonomicznej i Socjalnej Artystów Scen Polskich. Przyjęta
Nr 115 w sprawie: zasad rozliczania kosztów podróży. Przyjęta
Nr 113 w sprawie: podniesienia kosztów Inkasa i Repartycji. Przyjęta
Nr 111 w sprawie: objęcia honorowym patronatem VI edycji Festiwalu Piosenki Literackiej „W ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI” im. Łucji Prus. Przyjęta
Nr 110 w sprawie: objęcia patronatem projektu Fundacji Sztuki Tańca pt. „Taniec w malarstwie- śladami Edgara Degas’a. Przyjęta
Nr 109 w sprawie: zatwierdzenia kandydatów do Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości. Przyjęta
Nr 107 w sprawie: powołania członków Komisji ds. Statusu Artysty. Przyjęta
25 sierpnia
Nr 105 w sprawie: odwołania członków Komisji do Monitorowania Sytuacji Ekonomicznej i Socjalnej Artystów Scen Polskich Przyjęta
Nr 104 w sprawie: uchylenia Regulaminu Biura Informacji i Promocji Przyjęta
Nr 103 w sprawie: uchylenia regulaminów niektórych funduszy w ZASP Przyjęta
Nr 102 w sprawie: uchylenia Regulaminów i odwołania Komisji Przyjęta
Nr 101 w sprawie: powołania członków Komisji ds. Zagranicznych Przyjęta
Nr 100 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Zagranicznych Przyjęta
Nr 99 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 127/ 2011 z dnia 24 października 2011 roku Przyjęta
Nr 97 w sprawie: dofinansowania budżetu Sekcji Teatrów Dramatycznych Przyjęta
Nr 96 w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie- Jeziorna Przyjęta
Nr 94 w sprawie: objęcia patronatem II konkursu Sztuki Baletowej organizowanej przez Stowarzyszenie BROADWAY Przyjęta
Nr 93 w sprawie: zatwierdzenia regulaminów w związku z wprowadzonymi w Statucie ZASP zmianami Przyjęta
Nr 92 w sprawie: zmiany nazwy Oddziałów ZASP w związku z wprowadzonymi w Statucie ZASP zmian Przyjęta
Nr 91 w sprawie: zatwierdzenia delegatów do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora PZLPiT „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie Przyjęta
14 lipca
Nr 87 w sprawie: objęcia patronatem XI edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Przyjęta
Nr 85 w sprawie: modernizacji/remontu budynku ZASP przy Alejach Ujazdowskich 45 w Warszawie. Przyjęta
Nr 83 w sprawie: pokrycia kosztów oprawy obrazów, projektów graficznych, które zostały przekazana do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich („DAW”). Przyjęta
Nr 81 w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Związku Artystów Scen Polskich i zatwierdzenia Tabel stanowisk i stawek wynagrodzenia zasadniczego brutto. Przyjęta
Nr 78 w sprawie: umieszczania nazwy ZASP przy nazwiskach artystów w napisach końcowych filmów, seriali, spektakli, na plakatach itp. Przyjęta
23 czerwca
Nr 74 w sprawie: dofinansowania kosztów 2 –dniowych warsztatów tanecznych. Przyjęta
Nr 73 w sprawie: dofinansowania kosztów działalności wystawienniczej w Klubie Aktora Loża na rok 2014. Przyjęta
Nr 72 w sprawie: pokrycia kosztów Pikniki w DAW w Skolimowie. Przyjęta
Nr 71 w sprawie: pokrycia kosztów promocji i obecności ZASP na 32. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Przyjęta
Nr 70 w sprawie: diet za pełnienie funkcji społecznej w ZASP dla członków Programowej Rady Sekcji ZASP. Przyjęta
Nr 67 w sprawie: diet za pełnienie funkcji społecznej w ZASP dla członków Komisji pod nazwą „ Redakcja Biuletynu Informacyjnego ZASP”. Przyjęta
Nr 66 w sprawie: zatwierdzenia składu Komisji pod nazwą „Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacyjnego ZASP”. Przyjęta
Nr 65 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pełnomocnika Zarządu ds. Skolimowa. Przyjęta
Nr 64 w sprawie: zatwierdzenia korekty Budżetu ZASP na rok 2014. Przyjęta
Nr 63 w sprawie: uchwalenia składu Komisji ds. Monitorowania sytuacji teatrów publicznych w Polsce. Przyjęta
Nr 62 w sprawie: udzielenie p. Andrzejowi Lajborkowi Przewodniczącemu Zarządu Oddziału ZASP w Poznaniu i p. Januszowi Andrzejewskiemu Wiceprzewodniczącemu Zarządu Oddziału ZASP w Poznaniu, pełnomocnictwa do reprezentowania ZASP w zakresie podpisywania wniosków o udzielenie dotacji. Przyjęta
Nr 61 w sprawie: wypłat wynagrodzeń uzupełniających. Przyjęta
Nr 60 w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń za nadania artystycznych wykonań aktorów w programach nadawanych przez spółkę Canal + Cyfrowy S.A. w 2013 roku oraz ustalenia proporcji podziału wynagrodzenia. Przyjęta
Nr 59 w sprawie: podziału opłat od urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów za lata 2012-1013. Przyjęta
Nr 58 w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń za nadania artystycznych wykonań - dubbingu w programie „ATM Rozrywka” nadawanego przez spółkę ATM GRUPA S.A. w latach 2012-2013 roku oraz ustalenia proporcji podziału wynagrodzenia. Przyjęta
Nr 57 w sprawie: powołania pana Macieja Małka na Przewodniczącego Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych ZASP. Przyjęta
9 czerwca
Nr 52 w sprawie: udzielenie p. Andrzejowi Gajewskiemu Dyrektorowi Generalnemu Biura ZASP, pełnomocnictwa do reprezentowania ZASP w zakresie podpisywania wniosków o udzielenie dotacji. Przyjęta
Nr 51 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Programowej Rady Sekcji ZASP. Przyjęta
Nr 50 w sprawie: powołania pani Krystyny Piasecznej na Redaktor Naczelną Biuletynu Informacyjnego ZASP”. Przyjęta
Nr 49 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji pod nazwą „Redakcja Biuletynu Informacyjnego ZASP”. Przyjęta
Nr 48 w sprawie: powołania Pełnomocnika Zarządu Głównego ZASP ds. Promocji i informacji ZASP. Przyjęta
Nr 47 w sprawie: ustalenia stawek procentowych wartości punktu dla programów nadawanych przez Telewizję Polską S.A.. Przyjęta
Nr 46 w sprawie: powołania Pełnomocnika Zarządu Głównego ZASP ds. repartycji. Przyjęta
26 maja
Nr 41 w sprawie: powołania pana Piotra Jędrzejczaka na Pełnomocnika Zarządu Głównego ZASP d.s. opiniowania kandydatów na dyrektorów instytucji artystycznych. Przyjęta
Nr 40 w sprawie: odwołania pełnomocników Zarządu Głównego ZASP ds. zagranicznych. Przyjęta
Nr 39 w sprawie: powołania członków Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych ZASP. Przyjęta
Nr 38 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych ZASP. Przyjęta
Nr 36 w sprawie: zasad zaliczkowego wypłacania wynagrodzeń na rzecz uprawnionych osób. Przyjęta
Nr 35 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Biura ZASP, schematu Biura ZASP oraz Regulaminu Biura Oddziału ZASP. Przyjęta
12 maja
Nr 33 w sprawie: rekomendacja ZASP dla spektaklu „Chodu i chop” Kabaretu Loch Camelot. Przyjęta
Nr 32 w sprawie: dofinansowanie cyklu „Heroina Polskiego Kina” i „Mężczyźni MoJego Kina”. Przyjęta
Nr 31 w sprawie: dofinansowanie monodramu „Róża jest różą jest różą”. Przyjęta
Nr 30 w sprawie: konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Przyjęta
Nr 29 w sprawie: konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Przyjęta
Nr 28 w sprawie: wyznaczenia terminu spotkania kwartalnego Zarządu Głównego ZASP z Przewodniczącymi Oddziałów i Sekcji ZASP. Przyjęta
Nr 20 w sprawie: informacji finansowej dotyczącej stanu majątkowemu ZASP. Przyjęta
28 kwietnia
Nr 14 w sprawie: realizacji wniosku LVI Walnego Zjazdu Delegatów ZASP. Przyjęta
Nr 13 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla adeptów sztuki tańca. Przyjęta
Nr 12 w sprawie: powołania członków Ogólnopolskiej Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej. Przyjęta
14 kwietnia
Nr 8 w sprawie: objęcia patronatem projektu "Smakołyki Kultury". Przyjęta
Nr 7 w sprawie: wyboru kol. Urszuli Drzewińskiej na Sekretarza Zarządu Głównego ZASP. Przyjęta
Nr 6 w sprawie: wyboru kol. Krzysztofa Góreckiego na Wiceprezesa Zarządu Głównego ZASP. Przyjęta
Nr 5 w sprawie: wyboru kol. Tomasza Grochoczyńskiego na Skarbnika ZASP. Przyjęta
Nr 4 w sprawie: wyboru kol. Piotra Głowackiego na Pełnomocnika ds. Skolimowa. Przyjęta
Nr 3 w sprawie: wyboru kol. Piotra Głowackiego na Wiceprezesa Zarządu Główniego ZASP. Przyjęta
Uchwały 2014 (kadencja 2010-2014) 

31 marca
Nr 76 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia ZASP za rok 2013 i przekazania go Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP do zatwierdzenia. Przyjęta
Nr 74 w sprawie: uruchomienia wypłaty na rzecz uprawnionych wynagrodzenia z tytułu nadań dubbingu w programach nadawanych przez Telewizję "POLSAT" Sp. z o.o. Przyjęta
17 marca
Nr 60 w sprawie: zatwierdzenia projektu i porządku materiałów zjazdowych. Przyjęta
Nr 58 w sprawie: pisma Komisji ds. Opieki nad Grobami Zmarłych Artystów o pokrycie kosztów pochówku na cmentarzu przy Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Przyjęta
10 marca
Nr 56 w sprawie: dofinansowania Oddziału ZASP w Łodzi. Przyjęta
Nr 55 w sprawie: konkursu na stanowisko dyrektora w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Przyjęta
Nr 54 w sprawie: powołania członków Komisji ds. Statusu Artysty. Przyjęta
Nr 53 w sprawie: uchylenia Regulaminu przyznawania Nagrody za rolę drugoplanową podczas Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu. Przyjęta
24 lutego
Nr 39 w sprawie: zatwierdzenia Budżetu ZASP na roku 2014. Przyjęta
Nr 38 w sprawie: objęcia patronatem serialu "U Aktorek". Przyjęta
Nr 37 w sprawie: dofinansowanie i objęcie patronatem 8 Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Przyjęta
Nr 36 w sprawie: sfinansowania nagrody i objęcia patronatem VIII Festiwalu im. Jonasza Kofty "Moja Wolność" 2014. Przyjęta
Nr 35 w sprawie: odwołania i powołania członków "Komisji Statutowej ZASP". Przyjęta
Nr 34 w sprawie: rozwiązania Komisji ds. Monitorowania Sytuacji Teatrów Publicznych w Polsce. Przyjęta
Nr 33 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia "Regulaminu Komisji ds. Statutu Artysty". Przyjęta
Nr 32 w sprawie: wykładni Klucza wyborczego przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia ZASP w celu wyłonienia delegatów na LVI Walny Zjazd Delegatów ZASP zwołany na 7-8 kwietnia 2014 roku. Przyjęta
Nr 30 w sprawie: zmiany brzmienia pkt.9 "Zasad podziału wynagrodzeń" stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji ds. Repartycji ZASP. Przyjęta
Nr 29 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za dubbing z wyświetlenia filmów w sieci kin MULTIKINO i CINEMA CITY w 2013 roku. Przyjęta
Nr 28 w sprawie: uruchomienia wypłaty na rzecz uprawnionych wynagrodzenia otrzymanego od Polskie Media S.A. z siedzibą w Piasecznie, nadawcy programu "TV4" i "TV6" za rok 2013. Przyjęta
Nr 27 w sprawie: w sprawie uruchomienia wypłaty na rzecz osób uprawnionych do wynagrodzenia z tytułu nadań w programie "Kino Polska". Przyjęta
Nr 25 w sprawie: wykładni Klucza wyborczego przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia ZASP w celu wyłonienia delegatów na LVI Walny Zjazd Delegatów ZASP zwołany na 7-8 kwietnia 2014 roku. Przyjęta
10 lutego
Nr 23 w sprawie: pisma Komisji ds. Opieki nad Grobami Zmarłych Artystów o pokrycie kosztów wmurowania tablic pamiątkowych zasłużonych artystów scen rzeszowskich. Przyjęta
Nr 22 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla artystów estrady. Przyjęta
Nr 21 w sprawie: uchwalenia sposobu wyboru Zarządu Sekcji przez daną Sekcję ZASP. Przyjęta
Nr 20 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania uchwał L Walnego Zjazdu Delegatów ZASP. Przyjęta
Nr 19 w sprawie: zatwierdzenia treści Apelu Zarządu Stowarzyszenia ZASP do Zarządów Sekcji ZASP. Przyjęta
27 stycznia
Nr 17 w sprawie: zatwierdzenia "Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Oddziału". Przyjęta
Nr 16 w sprawie: kalendarium prac związanych z organizacją LVI Walnego Zjazdu Delegatów ZASP. Przyjęta
Nr 13 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr...2.../2011 z dnia 17 stycznia 2011. Przyjęta
13 stycznia
Nr 11 w sprawie: powołania Pełnomocnika Zarządu do monitorowania sytuacji ekonomicznej i socjalnej artystów scen polskich. Przyjęta
Nr 10 w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji do Monitorowania Sytuacji Ekonomicznej i Socjalnej Artystów Scen Polskich. Przyjęta
Nr 9 w sprawie: powołania Zespołu Roboczego, którego zadaniem będzie zaproponowanie stawek wysokości wynagrodzeń wszystkich osób zatrudnionych przy II i III etapie Egzaminu Eksternistycznego na aktorów dramatu. Przyjęta
Nr 8 w sprawie: objęcia patronatem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. K.I. Gałczyńskiego "O Złote Pióro Watermana". Przyjęta
Nr 7 w sprawie: dofinansowania kosztów związanych z organizacją 2 dniowych warsztatów wokalnch. Przyjęta
Nr 4 w sprawie: przygotowań do LVI Walnego Zjazdu Delegatów ZASP Przyjęta
Nr 2 w sprawie: zwołania LVI Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów ZASP. Przyjęta