Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO W TRYBIE ZDALNYM W DNIU 25.05.2020 r.

                                                                                                             Warszawa 25 maja 2020r.INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO


                            
25 maja br. odbyło się  posiedzenie Zarządu Głównego ZASP  w trybie zdalnym. Posiedzenie miało charakter spotkania video. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu Głównego ZASP pod przewodnictwem kol. Prezesa. Uczestnikami spotkania byli również: Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, kancelaria prawna, Kierownik Kancelarii Biura ZASP oraz pracownik Biura Zarządu Głównego ZASP.

W związku z rezygnacją z funkcji członka Zarządu Głównego ZASP kol. Cezarego Domagały, Zarząd  zgodnie z  wymogami statutowymi dokonał uzupełnienia swojego składu  do  11 osób.
W związku z sytuacją, iż dwie osoby w trakcie głosowania na członków Zarządu Głównego ZASP na LVIII Walnym Zjeździe Delegatów ZASP kol. Krystyna Piaseczna i kol. Agnieszka Makówka-Saciuk uzyskały taką samą liczbę głosów, zgodnie z § 20 ust.9 Statutu ZASP wyłonienie członka Zarządu Głównego ZASP nastąpiło w drodze losowania przeprowadzonego przez Zarząd Główny ZASP. 
 W dniu 25 maja 2020 roku członkinią Zarządu Głównego została kol. Krystyna Piaseczna.

W uzupełnionym i pełnym składzie, Zarząd Główny ZASP przystąpił do obrad zgodnie z przyjętym porządkiem dziennym. Obradujące gremium zapoznało się z informacjami kol. Prezesa z działań i aktywności realizowanych w okresie od ostatniego posiedzenia ZG ZASP. Wcześniej  do Sekcji i Oddziałów rozesłane zostało  Sprawozdanie Zarządu Głównego  ZASP za I kwartał 2020 r. zawierające szczegółowe informacje z aktywności i prac ZG ZASP. Z omówionych informacji, istotnym efektem podjętych w imieniu ZG ZASP działań było uczestnictwo kol. Prezesa, Dyrektora Generalnego i Mecenasa w kolejnych spotkaniach w MKiDN  w sprawach dot. ZASP (tarczy antykryzysowej i tzw. „czystych nośników”) oraz DAW. Kontynuowane jest też uczestnictwo powyższych przedstawicieli w zespole ds. rozwiązań dla instytucji artystycznych związanych z wychodzeniem z epidemii koronawirusa. W sprawie składanych projektów przez ZASP, w ramach utworzonych specjalnych programów ministerialnych, uzyskaliśmy potwierdzenie zakwalifikowania do realizacji i przyznania środków na ogólnopolski Projekt ZASP „Cyber ZASP” (realizowany przez Oddziały ZASP w Krakowie, Poznaniu i Warszawie). Należy stwierdzić, jest ono wymiernym osiągnięciem pracy zespołowej w ZASP. Dodatkowo przekazana została informacja o uzyskanym grancie przez Stowarzyszenie- Polska Grupa Tradycji Powożenia w ramach programu „Kultura w Sieci”, która zaprosiła ZASP do współpracy. Efektem zaproszenia będzie udział w tym projekcie 45 członków ZASP z terenu Wrocławia i Warszawy. Toczyły się również kolejne spotkana dotyczące warunków nowej umowy ze spółką Centralna Spółka z o. o., w których uzyskano consensus i niebawem podpisany zostanie aneks do obowiązującej umowy. Kontynuowany jest remont pomieszczeń siedziby ZASP. Toczą się również rozmowy dotyczące organizacji cyklicznych darmowych porad prawnych dla członków ZASP.
Podjęta została decyzja o powołaniu z grona ZG ZASP- Koordynatora Projektów ZASP, jak również Pełnomocnika ds. Statusu Artysty oraz powołaniu Zespołu ds. przygotowań  Walnego Zabrania Delegatów ZASP. Prace zespołu są w toku. Kolejne, czwarte spotkanie, już formalnie powołanego zespołu, zaplanowane jest na czwartek 27 maja 2020 r. Zatwierdzona została propozycja organizacji Koncertu inaugurującego działalność Sceny ZASP po remoncie.
Zarząd wnikliwie  zapoznał się z dokumentami i przeprowadzona została dyskusja dotycząca sprawy powodów rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Głównym kolegi Cezarego Domagały. Zarząd Główny ZASP jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu sprawy kol. Cezarego Domagały  do rozpatrzenia przez  Sąd Koleżeński.
Przyjęto blok uchwał o charakterze organizacyjnym dot. zaopiniowania i w następstwie przyjęcia 4 nowych członków o statusie repartycyjnym: 1- do Sekcji Dubbingu, 3- do Sekcji Filmu Serialu i Teatru Telewizji. Dokonano przyjęć do Sekcji o statusie nierepartycyjnym: do Sekcji Radia Telewizji i Filmu 1- członka, Sekcji Tańca i Baletu 2- członków, Sekcji Teatrów Muzycznych 2- członków, Sekcji Krytyków Teatralnych 3- członków. Patronatem ZASP ze skutkiem finansowym objęte zostało spotkanie z kulturą i sztuką im. Ludwika Paka pt. „Kulturalne PAKowanie”.
 Podjęto decyzję o realizacji projektu Sekcji Teatrów Muzycznych ZASP pt. „Scena Balkonowa ZASP- Kiepura z balkonu” i udzielenia projektowi wsparcia finansowego przez Zarząd Główny ZASP. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia przez ZG ZASP sprawozdania finansowego ZASP za 2019 r. i przekazania go LX WZD ZASP do zatwierdzenia. Pełnomocnik ds. Skolimowa przedstawiła bieżące sprawy i problemy dotyczące kol. pensjonariuszy DAW. Rekomendowano zgłoszenie przedstawiciela ZASP do zespołu eksperckiego „Jak ochronić teatr” utworzonego przy Instytucie Teatralnym.
Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ZASP ustalono na dzień 3 czerwca (środa) br. na godz. 10.00
Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad posiedzenie zakończono.

                                                                                                              Sekretarz Urszula Drzewińska