Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO 10.03.2020-24.04.2020

                                                                                                         Warszawa 27 kwietnia 2020INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
10.03.2020-24.04.2020
SZANOWNE KOLEŻANKI I SZANOWNI KOLEDZY

 


W związku z sytuacją epidemiologiczną Zarząd Główny ZASP, zawiesił swoje stacjonarne posiedzenia w siedzibie ZASP po 10 marca 2020 r. Od połowy marca 2020 r. praca biur odbywa się w trybie zdalnym. Wyznaczone zostały dyżury w celu zachowania ciągłości funkcjonowania Stowarzyszenia. Zarząd Główny ZASP, po przeprowadzonych konsultacjach, podjął decyzję o zdalnej pracy Zarządu Głównego. Ustalił zasady swojego funkcjonowania i podjął w tym zakresie stosowne decyzje. Przyjęto zasady, co do sposobu głosowań i zatwierdzania uchwał w trybie obiegowym w dwóch formach: mailowej i poprzez sms. Głosowania uchwał każdorazowo uruchamiane są na polecenie Prezesa Zarządu Głównego. Tryb konsultacyjny i opiniowanie w sprawach przedstawianych członkom Zarządu do omawiania na podstawie wpływających pism i wniosków do ZASP, również odbywa się pomiędzy członkami Zarządu ZASP drogą mailową. Począwszy od dnia 9 kwietnia br. uruchomiony został tryb głosowań dla członków Zarządu Głównego. W tym dniu podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń ZG ZASP, w sprawie terminu WZD w związku z zaistniałą sytuacją faktyczną i prawną (COVID-19) i zwołania WZD ZASP odrębną uchwałą w trybie i zasadach przewidzianych w Statucie ZASP. Powołano również kol. Piotra Bogusława Jędrzejczaka na Pełnomocnika Zarządu Głównego ZASP ds. wniosków. 10 kwietnia br. Zarząd Główny zatwierdził Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla członków ZASP. 14 kwietnia br. Zarząd Główny ZASP zatwierdził skład Komisji ds. udzielania pomocy materialnej członkom ZASP w osobach: kol.  Tomasz Grochoczyński – skarbnik ZG ZASP, kol. Marlena Miarczyńska – Pełnomocnik ZG ZASP ds. Skolimowa, kol. Ryszard Rembiszewski – Prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich, kol. Maria Wilma – Hinz reprezentant biura ZASP. Natomiast 20 kwietnia br. Zarząd Główny ZASP rozpoczął tryb głosowań zatwierdzających Uchwały w przedmiocie: objęcia patronatem projektu „ Aktorzy – seniorzy” w ramach programu stypendialnego MKiDN – Kultura w sieci, bez skutku finansowego, w sprawie udziału rzeczowego ZASP w projekcie artystycznym – Kultura w sieci (nazwa własna „Cyber ZASP” inicjowanym przez Oddziały ZASP z Warszawy, Krakowa i Poznania). Zatwierdzono wsparcie finansowe dla chóru przy Oddziale ZASP w Warszawie oraz wypłatę zasiłku  pogrzebowego po zmarłym członku Funduszu Samopomocowego. Zatwierdzono przyjęcie pensjonariusza do DAW. Udzielono Pełnomocnictwa Przewodniczącemu Oddziału ZASP w Poznaniu do podpisania umowy. Podjęto decyzję o częściowym uchyleniu Uchwały Zarządu Głównego w zakresie osób zawieszonych w prawach członka ZASP. Podjęto też uchwały w zakresie: przyjęcia w poczet członka ZASP o statusie  nierepartycyjnym, w sprawie opinii o przyjęcie w poczet członka ZASP i przyjęciu na członka ZASP o statusie repartycyjnym. Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia zaliczek specjalnych w ramach wynagrodzenia na rzecz uprawnionych osób. Zatwierdzono dwie uchwały na wniosek Komisji ds. inkasa i repartycji ZASP. W kolejnym dniu, 21 kwietnia br. Zarząd Główny powołał oddziałowy zespół weryfikacyjny do opiniowania wniosków o pomoc materialną w Oddziale w Poznaniu, jak również zatwierdził skład zespołu weryfikującego i opiniującego wnioski w Oddziale w Warszawie. Oddziały ZASP zobowiązane zostały w ramach swoich uprawnień do powoływania zespołów lub podkomisji oddziałowych do opiniowania wpływających z terenu wniosków. Ogółem podjętych zostało 20 Uchwał w trybie obiegowym.  Członkowie Zarządu Głównego ZASP wyrazili również w ramach konsultacji swoje opinie i uwagi do przesłanych  projektów regulaminów: Regulaminu Obrad LX Walnego Zebrania Delegatów i Regulaminu Obrad Plenarnego Zebrania Oddziału. Swoją opinię wyraziła również w tej kwestii Głowna Komisja Rewizyjna ZASP, nie zgłaszając merytorycznych uwag.
Kolejna tura głosowań Zarządu Głównego, w celu zatwierdzenia Uchwał, planowana jest na poniedziałek 27 kwietnia 2020 r.                                                                                       Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
                                                                                                    Urszula Drzewińska