Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 3 lutego 2020r.

                                                                                                             Warszawa 3 lutego 2020r.

 


Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 3 lutego 2020r.

 


W dniu 3 lutego 2020r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 39 posiedzeniu. Zgodnie z przyjętym dziennym porządkiem obrad Zarząd Główny przystąpił do procedowania. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyli: członkowie GKR w trzyosobowym  składzie,  Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa ZASP, Kancelaria prawna ZASP, pracownicy Biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.
Obrady rozpoczęto od omówienia sytuacji organizacyjno-prawnej Zarządu Głównego ZASP w związku z pismem Prezesa Zarządu Głównego ZASP z dnia 20 stycznia 2020 r. Swoje stanowisko i pogląd dotyczący sytuacji przedstawiła GKR. Po omówieniu w/w tematu przez GKR do kwestii odniósł się również mec. Grzegorz Rybicki  wyjaśniając i opiniując faktyczny stan prawny. Po wysłuchaniu przez Zarząd Główny przedstawionych  ocen i sugestii podjęta została dyskusja celem dalszych kroków, stabilizujących stan prawny zgodnie z wymogami statutowymi. Omówiona została kwestia nieodebranej korespondencji dot. procedury zawieszającej w prawach członka ZASP oraz uznania jej za skutecznie doręczoną, po powtórnym awizowaniu. Na bieżąco przebieg procedur związanych ze zgłoszeniami kandydatów na delegatów na WZD ZASP w sekcjach repartycyjnych i nierepartycyjnych oraz wymaganych głosowań z tym związanych, oraz dotychczasowy przebieg zebrań plenarnych omówiła Kierownik Kancelarii w Biurze ZASP. Udzielono wyczerpujących wyjaśnień dotyczących pytań w tym zakresie. Wyjaśniono również wątpliwości wokół wydania opinii ZASP dot. powołania dyrektora Teatru Lalek w Białymstoku. Informacji o przeznaczeniu i wykorzystaniu środków finansowych ze spadku po zmarłym pensjonariuszu DAW udzieliła Kol.  Pełnomocnik ds. Skolimowa. Przystąpiono w dalszej kolejności do procedowania bloku uchwał o charakterze organizacyjnym a dot. przyjęć na wniosek członków, po zaopiniowaniu przez koordynatorów właściwych sekcji tj.  Sekcji Scenografów, Sekcji Teatrów Lalkowych, Sekcji Tańca i Baletu. Zarząd Główny zatwierdził pozytywnie opinię w sprawie członka ubiegającego się o przyjęcie do sekcji repartycyjnej oraz przyjął wnioskującego  w poczet członków ZASP. Omówiono zgłoszenia w sprawie udzielenia honorowego patronatu ZASP. Podjęto uchwały w tym zakresie dotyczące Koncertu Jubileuszowego z okazji XX-lecia  L’Art de la Danse, eliminacji konkursu tanecznego Dance World Cup 2020 w Krakowie, XIII Międzynarodowego Konkursu Baletowego „ Złote Pointy 2020”. Patronatem ZASP objęte zostały Mistrzostwa Polski Aktorów w Pływaniu. Blok uchwał o charakterze repartycyjnym przyjęto po omówieniu. W dalszej kolejności Zarząd Główny odbył spotkanie z zaproszonym gościem, sobą zatrudnioną do realizacji zaplanowanych działań dot. komunikacji, strony www, mediów społecznościowych. Omówiono dotychczasową realizację zadań w tym zakresie oraz wyrażono uwagi i oczekiwania ze strony Zarządu Głównego ZASP. Sekretarz Zarządu Głównego udzieliła bieżących informacji w istotnych sprawach organizacyjnych. Podjęte zostały ustalenia Zarządu Głównego w sprawie odpowiedzi na korespondencję skierowaną do Zarządu Głównego ZASP. Ustalono kolejne terminy posiedzeń Zarządu Głównego na dzień 10 lutego 2020r. godz.12.00 oraz na dzień 25 lutego (wtorek) godz.11.00. W razie takiej potrzeby, Zarząd Główny będzie spotykał się dodatkowo. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.             


                                                                                       Sekretarz  Urszula Drzewińska