Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 23 grudnia 2019 r.

 

Warszawa 23 grudnia 2019 r.

 

 

 

Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 23 grudnia 2019 r.

 

W dniu 23 grudnia br. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 37 posiedzeniu. Zgodnie z przyjętym dziennym porządkiem obrad przystąpiono do procedowania. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyli 2-osobowo członkowie GKR, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa ZASP, Kancelaria prawna ZASP, pracownicy biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

 

Priorytetem do omówienia przez Zarząd Główny było dokonanie podsumowania dotychczasowej współpracy z kancelarią prawną Bukowski & Wspólnicy a istotnym z punktu widzenia ZASP określenie warunków brzegowych dla kontynuacji dalszej współpracy z w/w kancelarią. Zaproponowane zostały do rozważenia również inne, ewentualne alternatywne warianty rozwiązań w tej kwestii. Po długiej dyskusji, uzgodniono, że w celu wypracowania optymalnego i racjonalnego dla ZASP rozwiązania należy podjąć negocjacje z kancelarią. W zależności od rezultatów rozmów z kancelarią prawną w sprawie kosztów Zarząd uzależnił swoje ostateczne decyzje. Do prowadzenia rozmów negocjacyjnych Zarząd wydelegował ze swojego grona dwóch przedstawicieli. Następnie podjęto uchwały o charakterze organizacyjnym. Pierwsza z nich dotyczyła ustalenia zasad określenia terminu dla określenia liczby wybieranych delegatów w ramach danej sekcji branżowej. W uchwale zaznaczono, że stan liczebności danej sekcji branżowej zostanie przyjęty na dzień 2 stycznia 2020 r. Zatwierdzono opinie niezbędne do przyjęcia w poczet członków ZASP o statusie repartycyjnym w trybie § 70 ust.23 oraz zatwierdzono przyjęcie w poczet członków ZASP o statusie repartycyjnym. Uchwalono przeniesienie i ponowne przyjęcie 10 członków do Sekcji Teatrów Lalkowych, jako sekcji podstawowej, na podstawie imiennie skierowanych wniosków. Podjęte zostały uchwały o charakterze finansowym. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Sekcji Teatrów Lalkowych dot. wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji budżetu w/w sekcji na 2019 r. Również pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora Generalnego ZASP, o uznanie wysokości premii pracowniczych w przedstawionej wysokości procentowej. Zarząd Główny przychylił się do wniosku skarbnika ZASP o udzielenie doraźnej pomocy dla wieloletniego członka ZASP ze środków rezerwy budżetowej Zarządu Głównego oraz na uznanie zwrotu kosztów delegacji dla uczestniczących w posiedzeniu 23 grudnia br. członków GKR, z tego samego źródła finansowania. W ramach informacji sekretarza ustalono obieg spraw bieżących i koordynację działań w ramach przyjętego harmonogramu. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego wyznaczony został na dzień 10 stycznia 2020 r. godz. 11.00. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Zarządu Głównego ZASP zakończono.

 

Sekretarz Urszula Drzewińska