Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Czy instytucja kultury musi udostępniać informację publiczną za pośrednictwem BIP

BIP jest miejscem udostępniania informacji publicznych. Instytucja kultury może załatwić sprawę udostępnienia informacji publicznej poprzez odesłanie wnioskodawcy do BIP tylko wtedy, gdy ta informacja rzeczywiście została tam umieszczona.

Artykuł 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Z zasad tych wynika, że po wpłynięciu do np. domu kultury wniosku o udostępnienie informacji publicznej, wystarczy poinformować wnioskodawcę o miejscu publikacji poszukiwanej przez niego informacji wskazując jej lokalizację w BIP. Jeżeli jednak informacji tej tam nie ma, to sprawa prawdopodobnie trafi do sądu, który stwierdzi bezczynność instytucji kultury.

Informacja w BIP musi się dokładnie pokrywać z treścią wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Więcej informacji niezbędnych w codziennym zarządzaniu instytucją kultury znajdziesz w piśmie „Prawo i finanse w kulturze”.

Tak nie jest, gdy np. w BIP jest informacja o ogólnej wartości nagród wypłaconych pracownikom w danym roku przez instytucję kultury, a zainteresowany pyta o wypłaty nagród dla kierownictwa instytucji. Przykładem takiej sprawy jest wyrok z 1 lutego 2018 r. WSA w Poznaniu (sygn. akt II SAB/Po 194/17). Sąd zajął się nieudostępnieniem informacji publicznej przez Gminny Ośrodek Kultury. Wnioskodawca wysłał pocztą elektroniczną zapytanie o korzystanie z nieruchomości należącej do gminy (ośrodek żeglarski). I otrzymał od ośrodka kultury odpowiedź, iż poszukiwana przez niego informacja publiczna umieszczona jest w BIP i dlatego nie podlega udostępnieniu na wniosek. Wnioskodawca zaskarżył sprawę do sądu podnosząc, że w BIP nie ma informacje, o które wystąpił. Sąd w tej sprawie przyznał wnioskodawcy: „Sąd nie zaprzecza też twierdzeniom organu, że co do zasady udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącza obowiązek organu udzielania tej samej informacji na wniosek (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.). Istotą problemu w niniejszej sprawie nie jest jednak to, że organ nie reagował na żądania J. M., a to że treściowo informacja z zakładki Biuletynu Informacji Publicznej, do której adres przekazano skarżącemu, nie zawiera odpowiedzi na zadane przez niego pytania. W „Informacji o Ośrodku Żeglarskim w [...] należącym do gminy W.” mowa jest jedynie ogólnie o wyposażeniu Ośrodka Żeglarskiego i osobach nadzorujących. Nie ma natomiast ani jednego sprecyzowanego zdania na temat obiektu przy ul. [...] w [...], a także danych o jego wykorzystaniu w ostatnim roku (o co pytał skarżący). Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury [...] dopuścił się bezczynności w zakresie załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r., stąd na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 P.p.s.a. zobowiązał organ do jego rozpoznania”.

Tomasz Król
prawnik, specjalista w zakresie instytucji kultury

Podstawa prawna
Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).