Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Nowe zasady przeprowadzania konkursu na dyrektora instytucji kultury

Od 19 kwietnia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy o przeprowadzaniu konkursu. Ustawodawca wprowadził wymóg publikacji informacji o zamiarze jego ogłoszenia. Organizator zapewnia obsługę komisji konkursowej i pokrywa koszty dojazdów jej niektórych członków. Przepisy wprost określają postępowanie w przypadku uchybień w ofercie oraz nierozstrzygnięcia konkursu.

Parlament uchwalił dodatkowe wymogi związane z obligatoryjnymi konkursami na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Dotyczy to samorządowych instytucji kultury wskazanych w rozporządzeniu ministra kultury.

Program dyrektora instytucji kultury
Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko. Zasady te określa art. 15 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Od 19 kwietnia 2019 r. ostatnia nowelizacja tej ustawy wprowadza dodatkowy wymóg co do w/w programu instytucji kultury. Program ten podaje do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury:
1) organizator na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub
2) instytucja kultury na swojej stronie internetowej.
Z przepisu wynika, że wymóg zostanie spełniony po internetowej publikacji w jednym z tych dwóch miejsc.

Więcej informacji niezbędnych w codziennym zarządzaniu instytucją kultury znajdziesz w piśmie „Prawo i finanse w kulturze”.

Informacje o zamiarze ogłoszenia konkursu
W odniesieniu do obligatoryjnych konkursów nowe przepisy stanowią, że organizator przed jego ogłoszeniem, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia konkursu, zawierającą w szczególności termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego.

Ogłoszenie o konkursie
Nowelizacja określa minimalne informacje, jakie organizator musi zamieścić w ogłoszeniu o konkursie. Są to:
1) nazwa, siedziba i adres instytucji kultury;
2) opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury;
3) określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat, oraz zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;
4) wymóg złożenia przez osoby przystępujące do konkursu programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;
5) wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu;
6) informacja o sposobie udostępnienia przez organizatora dokumentów i informacji, dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, w tym jej planów finansowych i rzeczowych na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, jeżeli w danej instytucji kultury plan rzeczowy jest opracowywany, oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury;
7) miejsce i termin złożenia ofert, nie krótszy niż 30 dni od dnia podania do publicznej widomości ogłoszenia o konkursie;
8) termin rozpatrzenia złożonych ofert.

UWAGA! Są to minimalne wymogi, co do zakresu informacji w ogłoszeniu o konkursie. Pełny zakres informacji ma wynikać z formy organizacyjno-prawnej, zakresu działalności oraz aktualnej sytuacji instytucji kultury, której dotyczy konkurs.

Komisja konkursowa
Ustawodawca dodał przepisy określające zadania komisji konkursowej, w celu ich precyzyjniejszej regulacji i ujednolicenia obecnych praktyk dotyczących pracy komisji konkursowej od momentu jej powołania aż do zakończenia postępowania. Po nowelizacji komisja konkursowa ustala szczegółowe kryteria oceny uczestników konkursu, uwzględniając treść ogłoszenia o konkursie. Następnie jej zadaniem jest przeprowadza postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, w tym:
a) ustalenie spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie przez jego uczestników lub stwierdza uchybienia lub braki w złożonych ofertach,
b) przeprowadzenie rozmów z uczestnikami konkursu, w tym dotyczące złożonych przez nich programów realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;

Na końcu procedury wyboru komisja  rozstrzyga konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, sporządza z niego protokół końcowy i przekazuje organizatorowi wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją.

Obsługa komisji konkursowej
Ustawodawca wprost rozstrzygnął w ustawie, że obsługę komisji konkursowej zapewnia organizator. Do tej pory było to przedmiotem sporów. Obowiązek nałożony na organizatora dotyczy np. niezbędnych warunków organizacyjnych i środków finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury oraz działalnością komisji konkursowej. Jest to wyliczenie przykładowe obowiązków organizatora.

Zwrot kosztów podróży
Po nowelizacji członkowi komisji konkursowej, zamieszkałemu poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie komisji konkursowej, niebędącemu pracownikiem podmiotu, którego jest przedstawicielem w komisji konkursowej, biorącemu udział w posiedzeniu komisji konkursowej organizator zwraca koszty podróży w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2  Kodeksu pracy.

Nowe rozporządzenie
W efekcie nowelizacji ustawy minister kultury jest zobowiązany wydać nowe rozporządzenie w odniesieniu do konkursu regulujące kwestie dotyczące:
1) podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu, w tym terminu i miejsca podania tej informacji do publicznej wiadomości,
2) ogłoszenia konkursu, w tym terminu i miejsca publikacji tego ogłoszenia,
3) przeprowadzania konkursu.

Kto nie może być członkiem komisji
Po nowelizacji członkiem komisji konkursowej nie może być osoba:
1) przystępująca do konkursu;
2) w stosunku do której osoba przystępująca do konkursu jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie lub pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to powodować uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu lub bezstronności.
Członek komisji konkursowej, po zapoznaniu się z ofertami, składa organizatorowi oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego w/w okoliczności.

UWAGA! Jeżeli przesłanka wyłączenia zostanie ujawniona po rozpoczęciu pierwszego posiedzenia komisji konkursowej, organizator niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu właściwego dla powołania członka komisji konkursowej.
Przed nowelizacją powyższe kwestie regulował akt wykonawczy.

Uchybienia w ofercie
Jeżeli w ofercie zawierającej wszystkie informacje i dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie komisja konkursowa stwierdzi uchybienia lub braki, w szczególności dotyczące braku podpisu lub braku oznaczenia stron dokumentów, komisja wyznacza osobie, która złożyła ofertę, termin nie krótszy niż trzy dni robocze na usunięcie uchybień lub uzupełnienie braków pod rygorem odrzucenia oferty.

Warto zwrócić uwagę na zastrzeżenie, że powyższe zasady stosuje się do błędów w ofertach zawierających komplet dokumentów.

Więcej informacji niezbędnych w codziennym zarządzaniu instytucją kultury znajdziesz w piśmie „Prawo i finanse w kulturze”.

Nierozstrzygnięcie konkursu
Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję konkursową, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub że żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny.

W przypadku nierozstrzygnięcia konkursuorganizator niezwłocznie ogłasza kolejny konkurs, chyba że wystąpi do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o zgodę na powołanie dyrektora bez konkursu. Tak jak w poprzednim stanie prawnym minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na powołanie na stanowisko dyrektora, bez przeprowadzania konkursu, kandydata wskazanego przez organizatora. Te same zasady stosuje się, jeżeli kandydat wyłoniony w tym konkursie nie zostanie powołany na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Końcowe obowiązki organizatora
Organizator przedstawia kandydatowi wyłonionemu w konkursie warunki organizacyjno-finansowe instytucji kultury, określone z uwzględnieniem programu realizacji zadań oraz warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury w celu uzgodnienia treści umowy

Przepisy przejściowe
Do konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury ogłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Tomasz Król
specjalista w zakresie podatków

Podstawa prawna
Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 115).