Logo

INFO


button2

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 21.10.2019 r.

                                                                                               Warszawa 23 października 2019 r.

 


Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 21.10.2019 r.

 

W dniu 21 października 2019 r. Zarząd Główny spotkał się na kolejnym 31 posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego podzielone było na dwie części obrad.
W części pierwszej posiedzenia Zarząd Główny skoncentrował się na bieżących informacjach i podjęciu niezbędnych działań, związanych z zaplanowanym harmonogramem dotyczącym  realizacji przepisów przejściowych na mocy nowo zatwierdzonego Statutu ZASP.
Podjęte zostały zaplanowane Uchwały, w tym Uchwała o terminie LX WZD ZASP przewidzianego na 27-28 kwietnia 2020 r. Zwołanie LX WZD ZASP nastąpi w drodze odrębnej Uchwały po wystosowaniu odrębnego pisma do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej sprawie.  Podjęto również Uchwały w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, w sprawie Umowy ze Spółką Centralna Sp. z o. o, przyjęcia do DAW nowych pensjonariuszy. Udzielono patronatu honorowego Międzynarodowemu Festiwalowi Bardów. Omówiono bieżące pisma w sprawach różnych, które wpłynęły do ZG ZASP w okresie pomiędzy obradami Zarządu Głównego ZASP, oraz prośby o interwencje.
Część druga posiedzenia Zarządu Głównego ZASP odbyła się z udziałem zaproszonych przedstawicieli Oddziałów i Sekcji.
Prowadzący obrady Wiceprezes Cezary Domagała, omówił kilka istotnych spraw przekazując je w ramach pkt. 2. - Informacji Prezesa - dotyczyły one między innymi, zamiaru powołania zespołu do spraw PR, po zakończeniu toczącego się końcowego etapu rozmów, który ma na celu  pozyskanie przez ZASP merytorycznie przygotowanej osoby w tym zakresie. Przekazane zostały informacje o spotkaniu przedstawicieli ZG ZASP z Agencją Kreacji Teatru Telewizji. Podpisane wcześniej porozumienie otworzyło możliwość kontynuacji dalszych rozmów o zakresie i kierunku planowanej współpracy. Udzielono informacji i wyjaśnień o aktualnym stanie prac nad projektem ustawy - Status Artysty z prośbą o zgłaszanie uwag.
Następnie przystąpiono do omówienia najważniejszego punktu obrad, czyli przedstawienia informacji dotyczących sposobu i realizacji przepisów przejściowych nowego Statutu ZASP. Dyrektor Generalny ZASP Andrzej Gajewski wraz z mecenasem Grzegorzem Rybickim, omówili kolejność podjętych już i następujących do wykonania działań prawnych i organizacyjnych, które muszą być realizowane. W tym reorganizacja w Sekcjach branżowych poprzez przyporządkowanie członków ZASP wg podziału na członków repartycyjnych i nierepartycyjnych. Omówiono harmonogram działań. Przekazano informację o powołaniu koordynatorów Sekcji nierepartycyjnych w celu przygotowania i realizacji procedur wyborczych. Przedstawiony i omówiony został tryb oraz forma zgłoszeń na wybory delegatów i Zarządów Sekcji, które zostaną szczegółowo opisane w odpowiednio przygotowanych regulaminach. Podana została informacja o terminie LX WZD ZASP. Przekazano również informację o zamiarze ustanowienia pełnomocnictw dla byłych Zarządów Sekcji w celu umożliwienia kontynuacji dalszych prac i zaplanowanych zadań w ramach posiadanych budżetów do końca 2019 r. Podana została informacja na temat funkcjonowania i zasad tworzenia przyszłych budżetów Oddziałów. We wszystkich sprawach i omawianych tematach toczyły się dyskusje podejmowane przez uczestników obrad, wyjaśniane były wątpliwości kierowane w zapytaniach, oraz sugerowane warianty rozwiązań. Zadeklarowana została pomoc prawna dla realizacji wymaganych procedur.
Kolejne posiedzenie ZG ZASP zaplanowano na 4 listopada 2019r.