Licznik odwiedzin : 4264190
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Akcja partycypacja

 

Koleżanki, Koledzy, 

zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem, który reguluje zasady korzystania ze wsparcia ZASP w projektach organizowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji:

 

 

 

Regulamin

Zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (dalej „ZASP”)” w projektach artystycznych oraz w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji ZASP lub organizowanych z udziałem ZASP”

 

 

  1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki finansowania /rzeczowego udziału ZASP w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze ZASP tj. Zarząd Koła, Oddziału lub Sekcji) lub organizowanych z udziałem ZASP. 

  1. Podmiot wnioskujący (tj. Zarząd Koła, Oddziału lub Sekcji) o udział finansowy/rzeczowy ZASP ma obowiązek przedstawienia: opisu i terminu projektu, budżetu projektu z uwzględnionym planowanym wkładem finansowym/rzeczowym wnoszonym przez ZASP oraz zamierzonego celu danego wydarzenia i jego przewidywanych skutków, uchwały wnioskodawcy o prowadzeniu i organizowaniu tego projektu - do Pełnomocnika ds. Wniosków celem zaopiniowania. Zaopiniowany w ten sposób raport kierowany jest na posiedzenie Zarządu Głównego ZASP, który podejmuje uchwałę w przedmiocie przyznania/odmowy przyznania dofinansowania/przyznania udziału rzeczowego dla danego projektu artystycznego.

  2. Udział ZASP w danym projekcie artystycznym i jego wsparcie może polegać na:

 

a) udziale finansowym przez przeznaczenie określonej kwoty na dany projekt artystyczny i konkretne jego elementy, uwzględnionym w budżecie danego projektu artystycznego,

 

b) udziale rzeczowym poprzez wsparcie organizacyjnie: obsługę księgową, organizacyjną, promocję, użyczenie pomieszczeń i sprzętu itd; w takim wypadku działania i świadczenia rzeczowe ZASP zostają wycenione i uwzględnione w budżecie danego projektu artystycznego,

 

c) udziale rzeczowym poprzez ufundowanie nagrody, wyróżnienia etc.

 

d) łącznym udziale finansowym i rzeczowym opisanym powyżej.

 

  1. Po zakończeniu produkcji/realizacji projektu wnioskodawca przedstawia ZASP informacje z realizacji budżetu tego projektu.

 

  1. W razie nieprawidłowości lub niedoprowadzenia do realizacji projektu, ZASP uprawniony będzie do odliczenia środków przekazanych przez ZASP lub równowartości usług/świadczeń wykonanych przez ZASP od kwot przekazywanych corocznie przez ZASP w ramach budżetu ZASP na rzecz Oddziału, Sekcji lub Koła ZASP, które było wnioskodawcą tego projektu.

 

  1. Szczegółowe zasady udziału finansowego/rzeczowego ZASP w danym projekcie artystycznym przy udziale podmiotu zewnętrznego, zasady współpracy ZASP przy takim projekcie artystycznym, jak również zasady rozliczeń danego projektu, w tym udział ZASP we wpływach z eksploatacji danego projektu artystycznego - uregulowane będą w umowie zawartej przez ZASP z producentem wykonawczym danego projektu artystycznego ( w wypadku jego istnienia). Zawarcie w tym zakresie umowy powyżej 3 000 zł wymaga zgody Zarządu Głównego ZASP podjętej w formie uchwały, podjętej po wysłuchaniu opinii Skarbnika ZASP oraz Dyrektora Generalnego ZASP.

 

  1. Podmioty, które otrzymały wsparcie ZASP w postaci udziału finansowego lub rzeczowego – zobowiązane będą do oznaczenia nazwą/logo ZASP wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu w szczególności takich jak: ulotki, broszury, plakaty, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, materiały promocyjne, konferencje, spotkania.

Materiały informacyjne i promocyjne dotyczące projektu muszą zostać przekazane do ZASP, aby ZASP mógł umieścić informację na stronie internetowej ZASP oraz w mediach społecznościowych.

 

  1. Za realizacje powyższych zadań oraz Uchwał Zarządu Głównego ZASP podjętych w powyższych sprawach odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Wniosków ZASP.