Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Kiedy nie trzeba konsultować powołania dyrektora ze związkami zawodowymi

Pytanie: Czy przy powołaniu dyrektora instytucji kultury na czas określony od 3 do 7 lat przez organizatora konieczna jest opinia związków zawodowych, jeśli takie nie istnieją w instytucji i czy trzeba zawierać 'odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej rozwoju?

 

Odpowiedź: Rezygnacja z opinii związków zawodowych może nastąpić tylko, gdy żaden z pracowników instytucji kultury nie jest członkiem związku, ani nawet nie zgłosił (nie będąc członkiem związku) danego związku zawodowego jako powołanego do reprezentowania jego interesów.

 

Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu. 

Oznacza to, że zasięganie opinii związków zawodowych przy powoływaniu dyrektora we wskazanym wyżej trybie jest obligatoryjne. Przez związki zawodowe działające w instytucji kultury należy rozumieć wszystkie zakładowe organizacje związkowe oraz międzyzakładowe organizacje związkowe, których członkami są pracownicy danej instytucji kultury (por. w tej kwestii komentarz do art. 15 ustawy w: S. Gajewski, A. Jakubowski „Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz” Legalis, Wyd. 2. Warszawa 2016). Jeżeli jednak w takim wypadku nawet w samej instytucji żaden pracownik nie jest członkiem związku zawodowego, ani nie zgłosił danego związku jako związku pełniącego funkcję ochronną dla pracownika niebędącego jego członkiem) dopiero wówczas (przy absolutnym braku zatrudnionych członków związku zawodowego w instytucji, lub braku zgłoszonych związków zawodowych jako chroniących danego pracownika) można ten etap opiniowania pominąć, gdyż nie ma podmiotów uprawnionych do wydania stosownej opinii. Natomiast konieczne jest zasięgnięcie opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych – w przypadku instytucji będącej biblioteką, będą to stowarzyszenia związane z bibliotekarstwem, działające przynajmniej na terenie powiatu, w którym położona jest gmina która jest organizatorem biblioteki.

 

Ważne

Zawarcie umowy w sprawie warunków finansowo-organizacyjnych działalności instytucji kultury jest obligatoryjne. Bez tej umowy powołanie dyrektora jest wadliwe. 

 

Umowa ma służyć określeniu ram działalności instytucji i ma charakter bardziej programowy dla dyrektora – może on być niejako rozliczony z jej realizacji. Przykładowo, do warunków organizacyjnych można zaliczyć:

  • zobowiązanie dyrektora instytucji kultury do organizacji jej pracy w określony sposób, np. do nieprzekraczania określonego limitu zatrudnienia czy wynagrodzeń;
  • zobowiązanie dyrektora instytucji kultury do podejmowania pewnych czynności, np. przeprowadzania kontroli finansowych, przedkładania organizatorowi w określonych terminach okresowych planów działalności, planów repertuarowych, planów finansowych, sprawozdań z działalności;
  • zobowiązanie dyrektora instytucji kultury do przygotowywania na żądanie organizatora określonych informacji czy umożliwiania przeprowadzenia kontroli, itp.

 

  • Z kolei w pojęciu warunków finansowych mogą mieścić się przykładowo:
  • zobowiązanie organizatora do przeprowadzenia określonych inwestycji i remontów w obiektach należących do instytucji kultury lub przez nią wykorzystywanych;
  • zobowiązanie dyrektora instytucji kultury do pozyskiwania środków finansowych na działalność instytucji kultury z innych źródeł niż dotacje organizatora;
  • zobowiązanie dyrektora instytucji kultury do nieprzekraczania określonego limitu wydatkowanych środków finansowych, itp.

 

Michał Culepa
specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
doświadczony trener i wykładowca

 

Podstawa prawna

Art. 15 ust. 1, ust. 5 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).