Licznik odwiedzin : 4270137
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Co powinno zawierać sprawozdania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Organizacja zbiorowego zarządzania sporządza roczne sprawozdanie z działalności za każdy rok obrotowy. Roczne sprawozdanie z działalności zawiera sprawozdanie podstawowe, finansowe, z wykorzystania potrąceń.

Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi nakazuje wydanie przez ministra kultury rozporządzenia określającego szczegółowo zakres sprawozdania podstawowego i z wykorzystania potrąceń. Obowiązek ten został wykonany i nowe rozporządzenie weszło w życie 28 lipca 2018 r. Minister określił w rozporządzeniu szczegółowy zakres wskazanych sprawozdań zawierający w szczególności informacje, o których mowa w załączniku do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 72).

Dane finansowe zawarte w obu wskazanych sprawozdaniach wynikają z ewidencji księgowej. Dotyczy to:

 1. przychodów z prawi dokonanych od nich potrąceń, 
 2. kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i innych usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania na rzecz uprawnionych oraz 
 3. środków przeznaczonych na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym,

Dane finansowe ze sprawozdań podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

 

Sprawozdanie podstawowe 

Sprawozdanie podstawowe organizacji zbiorowego zarządzania składa się z 6 rozdziałów. Istotny jest rozdział 5 sprawozdania, który dotyczy podziału i wypłaty przychodów z praw. Zawiera m.in. wskazanie łącznej wysokości: 

 1. podzielonych przychodów z praw, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, z podaniem łącznej liczby uprawnionych objętych podziałem (w kwotach brutto);
 2. wypłaconych przychodów z praw, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, z podaniem łącznej liczby uprawnionych objętych wypłatami w kwotach brutto.

 

Ważny jest też rozdział 6 sprawozdania, który zawiera informacje dotyczące kosztów działalności organizacji zbiorowego zarządzania, z podaniem przyczyny wzrostu kosztów w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego (jeżeli taka sytuacja miała miejsce). Ten rozdział m.in. wskazuje:

 1. koszty operacyjne i finansowych działalności organizacji zbiorowego zarządzania w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a w przypadku kosztów pośrednich, co do których nie można dokonać takiego podziału – wyjaśnienie metody alokacji tych kosztów;
 2. koszty operacyjne i finansowe zarządzania prawami w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a w przypadku kosztów pośrednich, co do których nie można dokonać takiego podziału – wyjaśnienie metody alokacji tych kosztów, w tym wskazanie wysokości opłat z tytułu zarządzania potrąconych z przychodów z praw lub skompensowanych tytułem tych kosztów, jak też potrąconych lub skompensowanych z pożytków.

Ważne. Do sprawozdania podstawowego załącza się wykaz uchwał podjętych w danym roku sprawozdawczym przez organy organizacji zbiorowego zarządzania, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zawierający: numer, datę podjęcia oraz tytuł i przedmiot uchwały.

 

Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń

Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez organizacje zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym zawiera następujące informacje dotyczące wykorzystania tych potrąceń, podane odrębnie dla każdej z tych działalności i ze wskazaniem rodzajów utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pól eksploatacji, których te potrącenia dotyczą:

 1. wysokość dokonanych potrąceń;
 2. wysokość środków wykorzystanych;
 3. wykaz podjętych działań wraz ze wskazaniem kwot przeznaczonych na poszczególne działania;
 4. wysokość kosztów zarządzania środkami z potrąceń.

Do sprawozdania dołącza się kopie regulaminu określającego zasady:

 1. dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym; 
 2. prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym

 

Sprawozdania można rozbudować

Oba typy sprawozdań mogą zawierać, odpowiednio w formie załącznika do danego rozdziału lub załącznika do całego sprawozdania, także dodatkowe informacje i dokumenty, które w ocenie danej organizacji zbiorowego zarządzania mogą okazać się przydatne dla ukazania rzeczywistego obrazu działalności w danym obszarze.

Tomasz Król
prawnik, specjalista w zakresie instytucji kultury

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 26 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te organizacje działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1451).