Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Co powinno zawierać sprawozdania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Organizacja zbiorowego zarządzania sporządza roczne sprawozdanie z działalności za każdy rok obrotowy. Roczne sprawozdanie z działalności zawiera sprawozdanie podstawowe, finansowe, z wykorzystania potrąceń.

Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi nakazuje wydanie przez ministra kultury rozporządzenia określającego szczegółowo zakres sprawozdania podstawowego i z wykorzystania potrąceń. Obowiązek ten został wykonany i nowe rozporządzenie weszło w życie 28 lipca 2018 r. Minister określił w rozporządzeniu szczegółowy zakres wskazanych sprawozdań zawierający w szczególności informacje, o których mowa w załączniku do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 72).

Dane finansowe zawarte w obu wskazanych sprawozdaniach wynikają z ewidencji księgowej. Dotyczy to:

 1. przychodów z prawi dokonanych od nich potrąceń, 
 2. kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i innych usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania na rzecz uprawnionych oraz 
 3. środków przeznaczonych na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym,

Dane finansowe ze sprawozdań podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

 

Sprawozdanie podstawowe 

Sprawozdanie podstawowe organizacji zbiorowego zarządzania składa się z 6 rozdziałów. Istotny jest rozdział 5 sprawozdania, który dotyczy podziału i wypłaty przychodów z praw. Zawiera m.in. wskazanie łącznej wysokości: 

 1. podzielonych przychodów z praw, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, z podaniem łącznej liczby uprawnionych objętych podziałem (w kwotach brutto);
 2. wypłaconych przychodów z praw, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, z podaniem łącznej liczby uprawnionych objętych wypłatami w kwotach brutto.

 

Ważny jest też rozdział 6 sprawozdania, który zawiera informacje dotyczące kosztów działalności organizacji zbiorowego zarządzania, z podaniem przyczyny wzrostu kosztów w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego (jeżeli taka sytuacja miała miejsce). Ten rozdział m.in. wskazuje:

 1. koszty operacyjne i finansowych działalności organizacji zbiorowego zarządzania w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a w przypadku kosztów pośrednich, co do których nie można dokonać takiego podziału – wyjaśnienie metody alokacji tych kosztów;
 2. koszty operacyjne i finansowe zarządzania prawami w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a w przypadku kosztów pośrednich, co do których nie można dokonać takiego podziału – wyjaśnienie metody alokacji tych kosztów, w tym wskazanie wysokości opłat z tytułu zarządzania potrąconych z przychodów z praw lub skompensowanych tytułem tych kosztów, jak też potrąconych lub skompensowanych z pożytków.

Ważne. Do sprawozdania podstawowego załącza się wykaz uchwał podjętych w danym roku sprawozdawczym przez organy organizacji zbiorowego zarządzania, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zawierający: numer, datę podjęcia oraz tytuł i przedmiot uchwały.

 

Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń

Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez organizacje zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym zawiera następujące informacje dotyczące wykorzystania tych potrąceń, podane odrębnie dla każdej z tych działalności i ze wskazaniem rodzajów utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pól eksploatacji, których te potrącenia dotyczą:

 1. wysokość dokonanych potrąceń;
 2. wysokość środków wykorzystanych;
 3. wykaz podjętych działań wraz ze wskazaniem kwot przeznaczonych na poszczególne działania;
 4. wysokość kosztów zarządzania środkami z potrąceń.

Do sprawozdania dołącza się kopie regulaminu określającego zasady:

 1. dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym; 
 2. prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym

 

Sprawozdania można rozbudować

Oba typy sprawozdań mogą zawierać, odpowiednio w formie załącznika do danego rozdziału lub załącznika do całego sprawozdania, także dodatkowe informacje i dokumenty, które w ocenie danej organizacji zbiorowego zarządzania mogą okazać się przydatne dla ukazania rzeczywistego obrazu działalności w danym obszarze.

Tomasz Król
prawnik, specjalista w zakresie instytucji kultury

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 26 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te organizacje działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1451).