Licznik odwiedzin : 4289029
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Konkurs na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek

PREZYDENT OLSZTYNA

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Olsztyńskiego Teatru Lalek

ul. Głowackiego 17

 

Okres zatrudnienia – 3 sezony artystyczne

 

1. Niezbędne wymagania kandydata (kandydatki) na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) dobry stan zdrowia;

5) nieposzlakowana opinia;

6) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane specjalistyczne o kierunku aktorskim, reżyserskim, lalkarskim, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania;

7) co najmniej 5-letnia udokumentowana działalność w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury;  

8) doświadczenie w realizacji projektów teatralnych;

9) znajomość przepisów prawnych dotyczących:

a) organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,

b) samorządu gminnego,

c) finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury,

d) zamówień publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe kandydata (kandydatki) na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek:

1) znajomość zagadnień i procedur związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej, na działalność  kulturalną;

2) znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie dobrym;

3) ukończone kursy lub szkolenia z zakresu dziedzin kulturalnych, zarządzania, ekonomii, pozyskiwania środków unijnych;

4) predyspozycje menedżerskie i umiejętności zarządzania zespołem;

5) współpraca z lokalnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi;

6) umiejętności prowadzenia negocjacji

7) kreatywność, inicjatywność i efektywność w działaniu.

 

3. Wymagane dokumenty:

1) zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem;

życiorys zawodowy – curriculum vitae, zawierający adres kontaktowy; dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Olsztyna z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II 1, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

 

 

 

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie, działalność w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury (dyplomy, zaświadczenia,  świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub inne dokumenty), 

3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, osiągnięciach zawodowych;

4) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty);

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata (kandydatki), że nie był (nie była) skazany (skazana) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) autorska koncepcja funkcjonowania Olsztyńskiego Teatru Lalek (programowa, organizacyjna i finansowa), uwzględniająca możliwości finansowe instytucji i środki zewnętrzne. Koncepcja powinna być podpisana przez autora a każda ze stron koncepcji parafowana przez niego;

8) dokument potwierdzający działalność w zakresie realizacji projektów teatralnych.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na dyrektora OTL” w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 130, w terminie do 12 września 2018 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony do  15 października 2018 roku.

O zakwalifikowaniu do konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Z dokumentami dotyczącymi organizacyjno-finansowych warunków działalności Olsztyńskiego Teatru Lalek można zapoznać się w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II Nr 1, pokój nr 12,  w godzinach pracy Urzędu Miasta Olsztyna.

             

            Informacja dodatkowa:

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, że:

1) administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna, Pl. Jana    Pawła II 1, 10-101 Olsztyn,

2) kontakt z Inspektorem ds. ochrony danych osobowych - iod@olsztyn.eu,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Prezydent Olsztyna

 

 Piotr Grzymowicz