Logo

INFO


button2

Konkurs na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek

PREZYDENT OLSZTYNA

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Olsztyńskiego Teatru Lalek

ul. Głowackiego 17

 

Okres zatrudnienia – 3 sezony artystyczne

 

1. Niezbędne wymagania kandydata (kandydatki) na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) dobry stan zdrowia;

5) nieposzlakowana opinia;

6) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane specjalistyczne o kierunku aktorskim, reżyserskim, lalkarskim, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania;

7) co najmniej 5-letnia udokumentowana działalność w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury;  

8) doświadczenie w realizacji projektów teatralnych;

9) znajomość przepisów prawnych dotyczących:

a) organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,

b) samorządu gminnego,

c) finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury,

d) zamówień publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe kandydata (kandydatki) na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek:

1) znajomość zagadnień i procedur związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej, na działalność  kulturalną;

2) znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie dobrym;

3) ukończone kursy lub szkolenia z zakresu dziedzin kulturalnych, zarządzania, ekonomii, pozyskiwania środków unijnych;

4) predyspozycje menedżerskie i umiejętności zarządzania zespołem;

5) współpraca z lokalnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi;

6) umiejętności prowadzenia negocjacji

7) kreatywność, inicjatywność i efektywność w działaniu.

 

3. Wymagane dokumenty:

1) zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem;

życiorys zawodowy – curriculum vitae, zawierający adres kontaktowy; dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Olsztyna z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II 1, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

 

 

 

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie, działalność w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury (dyplomy, zaświadczenia,  świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub inne dokumenty), 

3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, osiągnięciach zawodowych;

4) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty);

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata (kandydatki), że nie był (nie była) skazany (skazana) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) autorska koncepcja funkcjonowania Olsztyńskiego Teatru Lalek (programowa, organizacyjna i finansowa), uwzględniająca możliwości finansowe instytucji i środki zewnętrzne. Koncepcja powinna być podpisana przez autora a każda ze stron koncepcji parafowana przez niego;

8) dokument potwierdzający działalność w zakresie realizacji projektów teatralnych.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na dyrektora OTL” w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 130, w terminie do 12 września 2018 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony do  15 października 2018 roku.

O zakwalifikowaniu do konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Z dokumentami dotyczącymi organizacyjno-finansowych warunków działalności Olsztyńskiego Teatru Lalek można zapoznać się w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II Nr 1, pokój nr 12,  w godzinach pracy Urzędu Miasta Olsztyna.

             

            Informacja dodatkowa:

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, że:

1) administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna, Pl. Jana    Pawła II 1, 10-101 Olsztyn,

2) kontakt z Inspektorem ds. ochrony danych osobowych - iod@olsztyn.eu,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Prezydent Olsztyna

 

 Piotr Grzymowicz