Licznik odwiedzin : 3171491
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Konkurs na Dyrektora DAW

ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej - Domu Artystów Weteranów Scen Polskich "Skolimów" w Konstancinie-Jeziornej.

Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 3. Ukończone wyższe studia magisterskie
 4. Posiadany, co najmniej 6 letni staż pracy, w tym, co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej
 5. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12.03.2004  o pomocy społecznej (z późniejszymi zmianami)
 6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
 7. Osoba niekarana sądownie za przestępstwa popełnione umyślnie oraz wobec której nie toczy się postępowanie karne.

Wymagania pożądane

 1. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
 2. Praktyczna znajomość zasad ekonomiczno-finansowych funkcjonowania DPS
 3. Praktyczna znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 4. Znajomość obsługi komputera
 5. Wysoka kultura osobista, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność
 6. Znajomość specyfiki środowiska kulturalno-artystycznego

Główne obowiązki, jakie wypełnia osoba zatrudniona na tym stanowisku

 1. Kierowanie DAW i reprezentowanie go na zewnątrz
 2. Przygotowywanie planów działania DAW
 3. Wykonywanie wszystkich czynności wynikających z prawa pracy ciążących na pracodawcy
 4. Zarządzanie mieniem DAW
 5. Przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących DAW
 6. Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie (kopia dyplomu)
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje oraz staż pracy
 4. Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Osoby ubiegające się o stanowisko Dyrektora DAW powinny złożyć wymagane dokumenty w siedzibie ZASP w Warszawie Al. Ujazdowskie 45 w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem oferenta z dopiskiem "Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Artystów Weteranów Scen Polskich" w terminie do dnia 30 października 2015 roku. Aplikacje, które wpłyną do ZASP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane w konkursie.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone podpisem i klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."