Licznik odwiedzin : 3271429
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Czy w instytucji kultury trzeba sporządzać rachunki do umów zlecenia i o dzieło

Czy w instytucji kultury trzeba sporządzać rachunki do umów zlecenia i o dzieło

Nie ma przepisów bezwzględnie wymagających sporządzanie rachunków do każdej wypłaty dokonywanej w ramach umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Jednak ze względów dowodowych oraz praktycznych zaleca się stosowanie takich rachunków. Dzięki niemu w przejrzysty sposób przedstawione są wyliczenia należnych składek ZUS i podatku, a jego akceptacja przez pracodawcę i osobę zatrudnioną potwierdza fakt rozliczenia pracy wykonanej w danym okresie.

O konieczności sporządzania rachunku przesądzać powinny zapisy zamieszczone w treści umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Prawidłowe przygotowanie rachunku pozwala nie tylko właściwie opłacić wykonanie czynności umówionych pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą, ale również skalkulować i odprowadzić zgodnie z przepisami składki i podate.

Dokument ten służy także prawidłowemu dokumentowaniu wydatków ponoszonych przez zakład pracy z racji zawartej umowy.

Ważne! Rachunek do umowy cywilnoprawnej nie musi mieć formy papierowej. Strony mogą przykładowo dopuścić jego elektroniczną wersję, przesyłaną dajmy na to e-mailem. Przepisy nie ustanawiają także obowiązku podpisywania rachunku. W praktyce jednak, ze względów głównie dowodowych lepiej jest, aby na dokumencie tym pojawiały się podpisy zarówno zatrudnionego, jak i pracodawcy.

Dobrym rozwiązaniem jest przygotowywanie opisywanego rachunku w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie kadr i płac

Podstawa prawna

  • Art. 8a–8b ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 847).
  • Art. 742–744 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).