Licznik odwiedzin : 3494475
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Gdzie można odnaleźć aktualne tabele wynagrodzeń pracowników instytucji kultur

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tabele zaszeregowań pracowników instytucji kultury powinny być określone przez samego pracodawcę, tj. samą instytucję, we własnych przepisach zakładowych tj. w układzie zbiorowym (jeżeli takowy został zawarty) lub w regulaminie wynagradzania. Każda z instytucji może dziś samodzielnie i całkowicie niezależnie ustalić własne tabele zaszeregowań, kwalifikacji i wynagrodzeń.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że w przypadku gdy w instytucji kultury nie jest zawarty układ zbiorowy pracy, warunki wynagradzania za pracę oraz stanowiska pracy w tej instytucji określa jej dyrektor w regulaminie wynagradzania. Zasady ustalania regulaminu określa Kodeks pracy, ale nie obowiązują dziś żadne ogólne zasady określania wynagrodzeń – jest to wyłączna kompetencja pracodawcy.

Instytucja kultury może zupełnie samodzielnie ustalić zasady wynagradzania, gdyż – jak stanowi ustawa – zasady wynagradzania obowiązujące ustawowo, oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązują do chwili objęcia pracowników danej instytucji wprowadzonym w niej układem zbiorowym lub regulaminem wynagradzania.

Tak więc tabele wynagrodzeń powinny być ustalone samodzielnie przez instytucję kultury. Przy ich określaniu można oczywiście posiłkować się tabelami z poprzedniego rozporządzenia, ale trzeba uwzględnić organizację i stanowiska pracy obowiązujące w danej instytucji. Co do zasady powinno się też uwzględnić świadczenia pracownicze określone ustawowo, w przepisach art. 31-31c ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdyż należy mieć na uwadze zasadę kodeksową, zgodnie z którą postanowienia regulaminowe nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż inne przepisy prawa pracy, powszechnie obowiązujące w tym: przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Podstawa prawna

  • Art. 31d ust. 2–3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862).
  • Art. 9 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108).

Michał Culepa
specjalista w zakresie instytucji kultury