Licznik odwiedzin : 3494507
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Gdzie powinny się znajdować akta osobowe dyrektora

Akta osobowe dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy powinny być prowadzone i przechowywane w tych jednostkach.

Kodeks pracy stanowi, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Są to podstawowe reguły reprezentacji pracodawcy w stosunku do pracowników, gdy pracodawca nie jest osobą fizyczną i z oczywistych względów nie może osobiście wykonywać czynności wynikających z prawa pracy.

To oznacza, że teczka akt osobowych dyrektora powinna być prowadzona (zgodnie z art. 94 pkt 9a kp) przez jego pracodawcę. A więc powinna być prowadzona i przechowywana na miejscu w jednostce którą kieruje – a nie w urzędzie gminy.
W odniesieniu do instytucji kultury należy pamiętać, że są to osoby prawne podlegające wpisowi do właściwego rejestru.

Ważne Dyrektora instytucji kultury powołuje i odwołuje organizator na czas określony i są to jedyne czynności z zakresu prawa pracy jakie może wykonywać w stosunku do dyrektora. Analogicznie jak w przypadku innych jednostek samorządowych, dyrektor jest zatrudniony w instytucji kultury, którą kieruje i ta instytucja jest jego pracodawcą. Tak samo teczka akt osobowych powinna znajdować się w tej instytucji.

Instytucje kultury mają odrębną podmiotowość prawną nie tylko w zakresie prawa pracy, ale i prawa cywilnego. Tym samym czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora powinna realizować zgodnie z art. 3[1] § 1 kp – inna wyznaczona osoba. Może nią być także burmistrz, ale takie wyznaczenie powinno wynikać z przepisów organizacyjnych, tj. ze statutu jednostki. Jeżeli nie ma takich uregulowań, wówczas bieżące czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora takie jak np. podpisywanie delegacji powinna wykonywać wyznaczona inna osoba, którą może być np. zastępca dyrektora czy też kierownik działu kadr.

Michał Culepa
specjalista w zakresie instytucji kultury