Logo

INFO


button2

Czy organizator może ukarać dyrektora naganą lub upomnieniem

Organizator nie pełni funkcji pracodawcy w stosunku do dyrektora samorządowej instytucji kultury w sensie bieżącego nadzoru i kontroli wykonywania stosunku pracy. Dlatego też nie może stosować wobec niego kar porządkowych.

Dyrektor jest w pierwszej kolejności osobą zarządzającą instytucją kultury i reprezentującą ją na zewnątrz. Sąd Najwyższy w wyroku z 7 września 1999 r. (sygn. akt I PKN 277/99, OSNAP 2001, Nr 1, poz. 18) wskazał m.in., że podporządkowanie pracownika może polegać na określeniu przez pracodawcę czasu pracy i wyznaczeniu zadań, natomiast co do sposobu ich realizacji pracownik ma pewien zakres swobody. Dla zarządzających stanowisk kierownictwo pracodawcy zostaje zmodyfikowane przez wyłączenie w całości lub w części możliwości wpływania pracodawcy na sposób wykonywania pracy (por. komentarz do art. 22 KP w: A. Sobczyk (red.) „Kodeks pracy. Komentarz” Legalis, Warszawa 2015).

To w praktyce oznacza, że ani podmiot reprezentujący organizatora, ani żaden z jego pracowników nie powinien mieć prawa wydawania wiążących poleceń służbowych dla dyrektora instytucji kultury w taki sposób jak to czyni przełożony w stosunku do podwładnego. Przeczyłoby to samodzielności stanowiska dyrektora i jego zarządzającemu charakterowi. To także oznacza, że organizator nie ma w stosunku do dyrektora kompetencji do wymierzania mu kar porządkowych.

Michał Culepa
specjalista w zakresie instytucji kultury

Podstawa prawna

Art. 17 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862).