Logo

INFO


button2

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości

Wśród wymagań stawianych kandydatom są między innymi wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury, minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, znajomość specyfiki pracy w teatrze.

Kandydaci na stanowisko dyrektora oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowania autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Teatru Rozmaitości. M.st. Warszawa, oczekuje, że przedstawiona przez kandydatów autorska koncepcja programowa i organizacyjna Teatru odwoływać się będzie do linii artystycznej zapoczątkowanej w latach 90-tych. Zgodnie z tym założeniem Teatr Rozmaitości będzie propagował nowe formy ekspresji artystycznej przy zastosowaniu innowacyjnych metod pracy aktorskiej, reżyserskiej i dramaturgicznej oraz stwarzał warunki dla działań twórcom z różnych dziedzin sztuki i wspierał rozwój młodych generacji artystów. Będzie miejscem kulturotwórczym, włączającym nowe kręgi uczestników kultury, budującym z nimi trwałe relacje, w krajowym i międzynarodowym obiegu sztuki.

Koncepcja programowa powinna również wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020, Społeczną Strategię Warszawy – strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020, a także na projekcie Strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku). W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości, jego koncepcja, zgodnie z zapisami ustawy, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

Podpisane oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać do stołecznego Biura Kultury  (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa) do 20 grudnia 2017 r. z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości – nie otwierać”. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 28 lutego 2018 r.

Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Rozmaitości udziela Biuro Kultury, tel. (22) 44-30-367 lub (22) 44-30-355; e-mail: asadza@um.warszawa.pl lub mkamola@um.warszawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w Zarządzeniu nr 1774/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 listopada 2017 r.


Założony w 1949 roku Teatr Rozmaitości jest sceną na stałe wpisaną w pejzaż stołecznych instytucji kultury. W końcu lat 90. pod kierunkiem Grzegorza Jarzyny wypracował nowy model funkcjonowania teatrów w Polsce, wprowadzając nowoczesne formy sceniczne i nowy język teatralny. Pełnił istotną rolę kulturotwórczą, poruszając wcześniej nieobecną na scenach, ważną społecznie tematykę, włączając do programowania inne dziedziny sztuki, prowadząc działania poza swoją główną siedzibą, zapraszając do współpracy młodych artystów i nawiązując w nowatorski sposób dialog z widzem. Zbudował międzynarodowy prestiż i zapewnił sobie trwałą obecność na najważniejszych festiwalach i scenach teatralnych świata. Od 2003 roku teatr pod nową nazwą TR Warszawa kontynuuje zapoczątkowaną w latach 90. linię artystyczną, której istotą są twórcze poszukiwania nowych form teatralnych, wspieranie młodych artystów i współpraca międzynarodowa.

ZASP/J