Licznik odwiedzin : 3271432
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Chałtury artystów – tylko za zgodą dyrektora

wip_logo

Pytanie: Jak wygląda w przepisach kwestia dodatkowego zatrudnienia muzyków z filharmo-nii miejskiej? Część z nich podejmuje inne zajęcia zarobkowe, np. gra w klubach, prowadzi lekcje w różnych szkołach i domach kultury. Czy osoby te mogą zatrudniać się w innych miejscach na podstawie umów o pracę? 

Odpowiedź: W przypadku pracowników instytucji artystycznych można mówić o ograni-czeniach w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia. 

Zgodnie z art. 31a ust. 4 uodk podjęcie przez pracownika artystycznego dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania zgody pracodawcy, o ile dodatkowe zatrudnienie lub zajęcia mogłyby kolidować z wykonywaniem przez pracownika obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Ratio legis powyższego przepisu opiera się na zapewnieniu odpowiedniego poziomu artystycznego instytucji artystycznej, co mogłoby być problematyczne w przypadku pozostawienia pełnej swobody w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników wykonujących prace artystyczne (np. muzyków, aktorów, tancerzy, reżyserów, scenografów itp.). 

Podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęć przez pracownika instytucji artystycznej traktowane jest jako odrębna przesłanka do rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym – bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Artykuł 31a ust. 6 uodk stanowi zatem odrębną podstawę rozwiązania umowy o pracę z takim pracownikiem, niezależnie od przesłanek wynikających z art. 52 kp. 

Dodatkowo należy wspomnieć, że pracodawca może uzależnić udzielenie zgody na podjęcie przez pracownika artystycznego dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego podmiotu od uzyskania zobowiązania tego podmiotu do pokrycia kosztów, które pracodawca – instytucja artystyczna – poniesie w związku z wykonywaniem przez pracownika dodatkowego zatrudnienia lub zajęć, w szczególności z tytułu odwołania spektaklu lub koncertu, zaangażowania nowego wykonawcy lub przeprowadzenia dodatkowych prób (art. 31a ust. 5 uodk).

 

Zgoda na podjęcie dodatkowego zatrudnienia

...................................

(data, miejscowość)

 

.........................................

(oznaczenie pracodawcy)

Pan/Pani

...........................................

(imię i nazwisko)

............................................

(stanowisko służbowe)

Na podstawie art. 31a ust. 4 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej   (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) wyrażam niniejszym zgodę / nie wyrażam zgody*) na podjęcie przez Pana/Panią dodatkowego zatrudnienia w .......................................................................................................................................................

(oznaczenie drugiego pracodawcy)

...................................

(podpis i pieczątka 

dyrektora instytucji kultury)

 

Michał Culepa
specjalista w zakresie instytucji kultury

 

Podstawa prawna
Art. 31a ust. 4 i 5 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.).