Licznik odwiedzin : 2823636
Logo

Pomoc socjalna dla twórcy lub artysty z Funduszu Promocji Kultury

wip_logo

Od 4 stycznia 2017 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury. Dotyczą finansowania pomocy socjalnej dla ludzi kultury. 

Został utworzony Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jest to państwowy fundusz celowy. Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Chodzi tu o dopłaty w grach objętych monopolem państwa. Przepis ustanawia w grach liczbowych dopłaty w wysokości25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze. W loteriach pieniężnych i grze telebingo dopłata to 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze

Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy o grach hazardowych przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów z tego typu dopłat.

 

Nowelizacja reguluje pomoc socjalną twórcy lub artyście

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Ministrem Finansów ma obowiązek określić – w drodze rozporządzenia – szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, które wspierają środki z Funduszu Promocji Kultury. W wykonaniu tego obowiązku zostało wprowadzone rozporządzenie z 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultur (Dz.U. z 2010 r. poz. 118 nr 797). Z początkiem 2017 r. do tego rozporządzenia został wprowadzony nowy § 12a. Na tej podstawie od 4 stycznia 2017 r. wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy socjalnej twórcy lub artyście mogą składać do ministra wnioski w dowolnym terminie. Oznacza to, że wnioski w tych sprawach można składać przez cały rok – nie ma ograniczenia, że np. wnioski na 2017 r. składać można tylko do końca I kwartału 2017 r. Pozwala to na elastyczne stosowanie pomocy socjalnej w zależności od bieżących potrzeb i okoliczności.

 

Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej twórcy lub artyście zawiera:

  • dane osobowe twórcy lub artysty: imię, nazwisko, adres korespondencyjny,
  • informacje o dorobku twórczym lub artystycznym twórcy lub artysty, którego dotyczy wniosek,
  • uzasadnienie wniosku, w tym informację o sytuacji materialnej twórcy lub artysty, będącej bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku,
  • oświadczenie twórcy lub artysty o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może powierzyć opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy socjalnej powołanej przez siebie komisji. Przekazywanie środków na pomoc socjalną odbywa się na podstawie wniosków zaakceptowanych przez ministra, na wskazany rachunek bankowy osoby, której przyznano pomoc socjalną, lub w inny sposób, uzgodniony z osobą, której przyznano pomoc socjalną. Oznacza to, że pomoc trafi bezpośrednio do osób nią zainteresowanych. Nowelizacja uwzględnia też okres przejściowy – wnioski o przyznanie pomocy socjalnej, złożone i nierozpatrzone przed 4 stycznia 2017 r. podlegają rozpatrzeniu na podstawie nowych uregulowań.

Nowelizacja prawa wiąże się ze zmianą wprowadzoną w art. 2 pkt 1 ustawy z  11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. poz. 1639), polegającą na dopuszczeniu przeznaczania środków Funduszu Promocji Kultury na promowanie i wspieranie twórców i artystów w formie pomocy socjalnej. Dlatego pojawiła się konieczność uzupełnienie zmienianego rozporządzenia o przepisy określające warunki uzyskiwania pomocy socjalnej przez twórców lub artystów, trybu składania wniosków o pomoc socjalną oraz przekazywania środków na pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury. Autorzy nowelizacji dodatkowo wskazywali, że okolicznością stanowiącą o pilnym charakterze projektowanego rozporządzenia jest fakt, że przywołana powyżej nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych zlikwidowała z 31 grudnia 2015 r. Fundusz Promocji Twórczości, będący w poprzednim stanie prawnym jedynym dostępnym Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego źródłem środków, które mogły być przeznaczane na pomoc socjalną dla twórców.

 

Nowelizacja przepisów od 1 kwietnia 2017 r.

Warto zwrócić uwagę, że od 1 kwietnia 2017 r. zostaną znowelizowane przepisy o grach hazardowych na podstawie ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Przed nowelizacją wydatki Funduszu Promocji Kultury mogły być przeznaczane na promowanie lub wspieranie:

Po nowelizacji wydatki Funduszu Promocji Kultury mogły być przeznaczane na promowanie lub wspieranie

1.     ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym

 

bez zmian

2. twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej

 

bez zmian

3.     działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego

bez zmian

4.     twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej

bez zmian

5. działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych

zadanie usunięte

6. zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

bez zmian

7. realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej

zadanie usunięte

8. spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 7

spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji z zakresu promowania i wspierania, o których mowa w pkt 1–6

 

Została również zmieniona podstawa do wydania rozporządzenia, które omówiono w artykule. Od 1 kwietnia 2017 r. określa ono nie tylko szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 ustawy o grach hazardowych, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań. Nowością jest konieczność uwzględnienia w rozporządzeniu informacji o źródle pochodzenia dopłat. Spowoduje to prawdopodobnie konieczność kolejnej jego nowelizacji.

Tomasz Król
specjalista w zakresie instytucji kultury

Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. z 2016 r. poz. 2156).